Rozliczenie metodą kosztorysową

 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 18 grudnia 2009 roku, sygn. akt XV GC 314/09, niepublikowany

  Należy także zauważyć, iż bezzasadnym jest także zarzut strony pozwanej, kwestionujący okoliczność naprawy przedmiotowego samochodu w oparciu o przedłożony kosztorys. Zgodnie z utrwalonym poglądem w orzecznictwie, obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle zamierza tego dokonać (wyrok SN z dnia 16 maja 2002r., V CKN 1273/00, Lex nr 55515). W ocenie Sądu kwestia dalszych losów uszkodzonego samochodu w sytuacji, gdy naprawienie szkody polega na wypłacie przez ubezpieczyciela odpowiedniego odszkodowania zamiast restytucji naturalnej - jest bez znaczenia, a kalkulacja kosztów naprawy samochodu jest jedynie miernikiem należnego odszkodowania w rozumieniu art. 361 k.c., nie obliguje natomiast poszkodowanego do rzeczywistego dokonania według niego naprawy. Kosztorys ten obliczony na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu niezbędnych materiałów i robocizny oraz doliczonego do nich podatku VAT określa wysokość wydatków, jakie poszkodowany musiałby ponieść, aby przywrócić samochód do stanu sprzed zdarzenia. Wydatki te odzwierciedlają uszczerbek zaistniały w dobrach majątkowych poszkodowanego, który wypłacane mu odszkodowanie winno w całości pokryć. Wbrew stanowisku strony pozwanej, odszkodowanie należne od zobowiązanego zakładu ubezpieczeń nie jest zatem równowartością rzeczywiście poniesionych kosztów, a obciążenie poszkodowanego obowiązkiem dostarczenia rachunków naprawy samochodu celem weryfikacji wypłacanego odszkodowania nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach prawa.


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 stycznia 2010 roku, sygn. akt II C 163/08, niepublikowany

  Osoba dochodząca odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej nie jest zobowiązana do wykazania, że faktycznie poniosła już koszty naprawy, gdyż szkoda, do naprawy której zobowiązany był sprawca, a w jego zastępstwie pozwany (art.34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), istnieje niezależnie od dokonania naprawy.


 • Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 387/01, niepublikowany
  Wysokość odszkodowania powinna być ustalona według poziomu cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z daty ustalania odszkodowania. Skoro zaś, stosownie do postanowień art. 1 ust. 2 ustawy z 1982 r. o cenach, cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT obejmuje wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, to miernikiem wysokości szkody ustalonej według cen kosztów naprawy jest tak właśnie określona cena naprawy pojazdów. Jest to zatem cena części zamiennych i usług obejmująca podatek VAT.

 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06
  Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

 • wyrok SN z dnia 2002.05.16 V CKN 1273/00 niepublikowany
  Roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana. Jeśli zatem naprawa samochodu i rzeczywiste poniesienie kosztów z tego tytułu nie jest warunkiem koniecznym dla dochodzenia odszkodowania, to nie sposób podzielić poglądu, iż koszty naprawy określone przez specjalistyczny warsztat nie mogą być miernikiem dla ustalenia odszkodowania należnego powodowi, gdyż ten nie dokonał naprawy samochodu.

 • wyrok SN z dnia 1988.06.27 I CR 151/88 niepublikowany
  Roszczenie o świadczenia należne od ZU w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana, wysokość świadczeń obliczać należy na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Naprawa pojazdu przed uzyskaniem świadczeń ZU i jej faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na powyższy sposób ustalenia ich wysokości.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT