Zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 1997r., sygn. akt I A Ca 381/97, niepublikowany

  Zasada pełnego odszkodowania ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku, w granicach normalnego związku przyczynowego. Ocena, czy skutek jest normalny, została oparta na całokształcie okoliczności sprawy. Zasady doświadczenia  życiowego  wskazują,   że   normalnym   postępowaniem  jest korzystanie z pomocy pełnomocnika (adwokata) w sytuacji dochodzenia odszkodowania poza granicami kraju zamieszkania. Dotyczy to także fazy postępowania likwidacyjnego, które dla bytu żądań ubezpieczeniowych ma znaczenie decydujące. Ważne jest zachowanie pewnych form proceduralnych, które dla obcokrajowca bez doświadczenia prawniczego, mogą być niezrozumiałe lub błędnie interpretowane. W konsekwencji mogą doprowadzić do wydłużenia postępowania lub nieskuteczności dochodzenia roszczenia. Charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela uzasadnia przyjęcie, że obok bezpośrednich skutków zdarzenia, w ramach normalnego związku przyczynowego, mogą   znajdować   się   pośrednie   działania poszkodowanego,   powodujące uszczerbek majątkowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę (stratę), która także powinna być wyrównana. Takim działaniem jest ustanowienie pełnomocnika, aby postępowanie likwidacyjne przeprowadzone zostało sprawnie i fachowo, bez konieczności uruchamiania drogi sądowej.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2001 r., sygn. akt V CKN 266/00, opubl. OSP 2002/3/40

  Koszty wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego, poniesione w postępowaniu przedsądowym, nie mieszczą się w odszkodowaniu należnym poszkodowanemu w kolizji drogowej, gdy podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta ze sprawcą szkody.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 października 2001 roku, sygn. akt II Ca 604/01, niepublikowany

  Pozwany natomiast ma obowiązek zwrócić powodowi wszelkie wydatki poniesione na przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. Dlatego należało uznać do zapłaty kwotę 593,22 DM za opinię rzeczoznawcy niemieckiego, która pozostawała w związku przyczynowym ze szkodą.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 października 2008 roku, sygn. akt II Ca 546/08, niepublikowany

  (...) koszty pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym mieszczą się w odszkodowaniu należnym poszkodowanemu w kolizji drogowej. Wydatki finansowe poszkodowanego poniesione w związku z ustanowieniem pełnomocnika na etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń pozostają w związku przyczynowym z działaniem sprawcy kolizji drogowej, który wyrządził szkodę. Jakkolwiek sam koszt pełnomocnika nie jest bezpośrednim następstwem kolizji drogowej, to jednak bezspornym pozostaje, iż następujące po nim ustanowienie pełnomocnika wraz z opłaceniem go, miało miejsce tylko i wyłącznie z racji zaistniałej kolizji.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 16 grudnia 2002 roku, sygn. akt II Ca 796/02, niepublikowany

  Zarówno prawo, jaki i zasady logiki i doświadczenia życiowego, nie tylko, że nie wykluczają, a wręcz dopuszczają możliwość korzystania z pomocy prawnej, z której skorzystał też powód na etapie postępowania likwidacyjnego. Ponosząc przy tym koszty udziału pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym ma prawo ich dochodzić, skoro sam nie mógł uczestniczyć w postępowaniu likwidacyjnym. Należy zatem za oczywiste przyjąć, że nakład poniesiony przez poszkodowanego w toku postępowania likwidacyjnego pozostaje w oczywistym związku przyczynowym ze zdarzeniem, którego następstwem było powstanie szkody. Koszty pełnomocnika zostały spowodowane przez sprawcę wypadku, gdyż była to konsekwencja uszkodzenia samochodu, dlatego też wynagrodzenie jest jednym z elementów szkody poniesionej przez powoda.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 153/10, niepublikowany

  W niniejszej sprawie poszkodowany-cudzoziemiec zamieszkały poza granicami Polski zlecił podmiotowi profesjonalnie trudniącemu się likwidacją szkód przed zakładami ubezpieczeń reprezentację w tym zakresie. Jakkolwiek trzeba się zgodzić, że postępowanie likwidacyjne jest w gruncie rzeczy wewnętrznym postępowaniem zakładu ubezpieczeń, zmierzającym do wypracowania stanowiska tego zakładu wobec zgłoszonej szkody, to jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 3 osoba występująca z roszczeniem powinna przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Ten szeroki zakres obowiązków dodatkowych, poza samym zgłoszeniem szkody, niezależnie od bariery językowej, stanowi wystarczającą podstawę dla umożliwienia osobie zamieszkałej poza granicami Polski posiłkowania się pomocą profesjonalnego podmiotu. Taka interpretacja adekwatnego związku przyczynowego jest w zgodzie z zasadą dążenia do ułatwienia poszkodowanemu zniwelowania skutków wypadku, zaistniałego bez jego winy i ograniczenia związanych z nim problemów. Skoro bowiem poszkodowany zmuszony jest przez zaistniałą sytuację podejmować szereg kłopotliwych i czasochłonnych czynności w celu zgłoszenia swoich roszczeń, niedogodność tę należy w maksymalnym stopniu ograniczyć i w konsekwencji w szczególnych wypadkach umożliwić mu skorzystanie z pomocy profesjonalisty z gwarancją uzyskania zwrotu kosztów tej pomocy od ubezpieczyciela.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 2 kwietnia 2010 roku, sygn. akt I C 380/09, niepublikowany

  (...) koszt pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, poniesiony przez osobę mieszkającą za granicą i będącą obywatelem innego państwa jest szeroko rozumianą szkodą poniesioną w majątku poszkodowanego. Należy bowiem mieć na względzie, iż z racji odrębnych systemów prawnych, kłopotów z tłumaczeniem oraz zamieszkiwania poza krajem, w którym nastąpiła likwidacja szkody udział pełnomocnika profesjonalnego był konieczny w postępowaniu likwidacyjnym. Rację należy przyznać pełnomocnikowi powódki, że na poszkodowanym ciążył obowiązek zapobieżenia zwiększenia szkody i w tym względzie zawarcie umowy ż profesjonalnym pełnomocnikiem służyło temu celowi. W ten sposób poszkodowany wpłynął na przyspieszenie i polepszenie współpracy z likwidatorem szkody. Nie może być tak, że koszt takiego pełnomocnika obciąży poszkodowanego, bowiem spowodowałoby to: uszczerbek w jego majątku powstały na skutek szkody, za którą odpowiedzialność ponosi strona pozwana i która jest zobowiązana ten uszczerbek wyrównać.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT