Szkoda całkowita

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 13 lutego 2009 roku, sygn. akt I C 398/07, niepublikowany

  Jednocześnie na poczet należnego powodowi odszkodowania należy zaliczyć kwotę uzyskaną przez niego za sprzedaż uszkodzonego samochodu tj. 8700,00 złotych, albowiem w sytuacjach, w których zniszczeniu uległa rzecz, a pozostałości po niej prezentują jednak pewną wartość, wartość ta podlega odliczeniu od należnego poszkodowanemu odszkodowania. Zdarzenie będące źródłem szkody nie może prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego (wyrok SN z 06.04.2004 r. I CK 557/03, Legalis).


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 roku, sygn. akt V Ca 2007/07, niepublikowany

  (wyrok sądu niższej instancji – kliknij tutaj)

  (...) w przypadku uznania przez pozwaną kosztów naprawy pojazdu wskazanych w ekspertyzie  niemieckiego  rzeczoznawcy,  wysokość  odszkodowania należnego powodowi   stanowi   różnicę   pomiędzy  kwotą  ustaloną  przez   rzeczoznawcę niemieckiego a kwotą wypłaconą przez pozwaną.


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza z dnia 7 sierpnia 2007 roku, sygn. akt I C 834/06, niepublikowany

  (wyrok Sądu Okręgowego w tej samej sprawie – kliknij tutaj)

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 20 lutego 2002 r. V CKN 903/00 OSNC 2003 nr 1 poz. 15, wyrok z dnia 20 kwietnia 1971 r., II CR 475/70, OSPiKA 1971, nr 12, poz. 231 oraz wyrok z dnia 1 września 1970 r., H CR 371/70, OSNCP 1971, nr 5, poz. 93), wskazuje się, że jedynie w przypadku, gdy koszty naprawy pojazdu po wypadku przekraczają wartość samochodu sprzed tego zdarzenia, w stopniu, który uzasadnia uznanie naprawy za nieopłacalną, gdy remont pojazdu pociągałby nadmierne trudności, albo okazał się niemożliwy, to uzasadnione i celowe jest uznanie powstałej szkody za tzw. szkodę całkowitą i przyjęcie, iż stanowi ona różnicę między wartością pojazdu sprzed wypadku a wartością pozostałości. W powołanych orzeczeniach dominuje pogląd, który Sąd podziela, że świadczenie zobowiązanego, polegające na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłaceniu kwoty odpowiadającej wartości takiego przywrócenia (kosztów naprawy samochodu), nie powinno przekraczać kosztów celowych, ekonomicznie uzasadnionych.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2010 roku, sygn. akt I C 337/09, niepublikowany

  Roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne bez względu na to, czy pojazd jest już naprawiony oraz czy właściciel uszkodzonego pojazdu wydał już na ten cel środki pieniężne. W związku z powyższym zarzut pozwanego jakoby powód nie przedłożył faktur na zakup części oraz robociznę potrzebną do naprawy samochodu należy uznać za chybiony.


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzew w Łodzi z dnia 28 stycznia 2008 roku, sygn. akt II C 725/06, niepublikowany

  Nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku.


 • Wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia z dnia 12 lutego 1992 r., sygn. I ACr 30/92, opubl. OSA 1993/5/32

  Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.
  Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 310/ 08, niepublikowany

  Posłużenie się programem   komputerowym,   jest   powszechnie   stosowane   przez   biegłych sporządzających opinie sądowe, posługują się nią także firmy ubezpieczeniowe, w tym pozwana spółka, w toku prowadzonych przez nie likwidacji szkód. Sąd w przekonywujący sposób wyjaśnił także przyczyny skorzystania przez  biegłego z drugiego programu komputerowego, wystarczająco też uzasadnił, że nie miało to wpływu na poprawność dokonanych w opinii wyliczeń. Biegły w toku postępowania sądowego w sposób wystarczający i przekonywujący uzasadnił ich zasadność. W tej sytuacji nie było podstaw do uwzględnienia wniosku strony powodowej dotyczącego dopuszczenia dowodu z opinii kolejnego biegłego.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 maja 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 207/08, niepublikowany

  Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła a zgodnie z § 2 powołanego artykułu w powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z kolei zgodnie z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2008 r., Sygn. akt III Ca 89/08, niepublikowany
  Samochód powoda przed uszkodzeniem miał wartość 30 400zł, zaś koszt naprawy wyniósłby 26 298,84zł. Z zestawienia tych kwot wynika, iż koszt naprawy nie przewyższa wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Nie mamy zatem do czynienia z tzw. szkodą całkowitą. 

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 maja 2008 r., Sygn. akt III Ca 419/08, niepublikowany
  Z uwagi na rozmiar szkody w pojeździe naprawa zgodnie z opinią biegłego była nieopłacalna, zatem wysokość szkody określono jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością pozostałego wraku.

 • postanow. SN z dnia 2006.01.12 III CZP 76/05
  Koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 k.c.

 • wyrok SN z dnia 2002.02.20 V CKN 903/00 OSNC 2003/1/15
  Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

 • wyrok SN z dnia 2002.01.29 V CKN 682/00 niepublikowany
  Wystąpienie tzw. szkody całkowitej uzależnione jest od określonego poziomu kosztów naprawy. Niejednokrotnie naprawa pojazdu jest wówczas nie tylko możliwa, ale stanowić może najwłaściwszy sposób naprawienia szkody.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT