Ustalenie wartości pojazdu

  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 310/ 08, niepublikowany

    Posłużenie się programem   komputerowym,   jest   powszechnie   stosowane   przez   biegłych sporządzających opinie sądowe, posługują się nią także firmy ubezpieczeniowe, w tym pozwana spółka, w toku prowadzonych przez nie likwidacji szkód. Sąd w przekonywujący sposób wyjaśnił także przyczyny skorzystania przez  biegłego z drugiego programu komputerowego, wystarczająco też uzasadnił, że nie miało to wpływu na poprawność dokonanych w opinii wyliczeń. Biegły w toku postępowania sądowego w sposób wystarczający i przekonywujący uzasadnił ich zasadność. W tej sytuacji nie było podstaw do uwzględnienia wniosku strony powodowej dotyczącego dopuszczenia dowodu z opinii kolejnego biegłego.


  • wyrok s.apel. w Łodzi z dnia 1992.10.13 I ACr 354/92 OSA 1993/8/56
    Ustalenie wartości pojazdu dla celów określonych w § 15 ogólnych warunków ubezpieczenia auto-casco winno opierać się na kryteriach umożliwiających ustalenie faktycznego stanu pojazdu i faktycznej jego wartości w dniu ustalenia przez PZU odszkodowania. Pomocniczym kryterium mogą być proponowane przez PZU stawki rocznych odpisów amortyzacyjnych, jednak nie może to być kryterium jedyne ani wyłączne, szczególnie w sytuacji, gdy pojazd był remontowany i odnawiany, i z tego powodu faktyczna jego wartość jest wyższa niż wartość wynikająca z przyjęcia jedynie kryterium wieku i rocznych stawek odpisów amortyzacyjnych.

  • wyrok SN z dnia 1992.10.27 I CRN 146/92 OSNC 1993/5/88
    Informacje prasowe o notowaniach na tzw. giełdach samochodowych nie mogą być samoistną podstawą ustalenia przez sąd wysokości dochodzonego w procesie cywilnym roszczenia o zapłatę równowartości utraconego samochodu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT