Doręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia

  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 15 września 2009 roku, sygn. akt XVGC 132/09, niepublikowany

    Brak jest jednakże dowodu, że poszkodowanemu doręczono te warunki przed zawarciem umowy, a zatem w myśl art. 384 § 1 k.c., należało przyjąć, że nie był nimi związany. W niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 384 § 2 zdanie drugie k.c., ponieważ Krystian K. jest konsumentem, zaś zawarcie umowy ubezpieczenia AC nie należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, czyli tzw. umów bagatelnych ( por. System Prawa Prywatnego, Tom 5, Prawo zobowiązań, część ogólna, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006, str.645-647, gdzie umowy ubezpieczenia są wyłączone z zakresu umów bagatelnych). Strona pozwana zatem nie uwodniła, iż doręczyła ogólne warunki umowy ubezpieczenia przed czy też przy zawarciu umowy, zatem warunki tam określone nie mają zastosowania do umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem postępowania.


  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2004 roku, sygn. akt IV CK 577/03, niepublikowany

    O związaniu stron treścią o.w.u. przesądzało spełnienie przez ubezpieczyciela obowiązku określonego przepisem art. 6 ust. 5 u.d.u., a nie określone zachowania procesowe strony powodowej, w tym także moment zgłoszenia przez nią zarzutu uchybienia przez ubezpieczyciela obowiązkowi wynikającemu z wymienionego przepisu. 

    Okoliczność, że strony umowy ubezpieczenia mogą wprowadzić do treści stosunku umownego środki prawne służące ochronie uprawnionego interesu ubezpieczyciela zagrożonego ubezpieczeniem skradzionego samochodu, nie zwalnia z obowiązku prawidłowego określenia uprzednio treści zawiązanego między stronami stosunku prawnego ubezpieczenia. 

    Uchybienie przez ubezpieczyciela obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 6 ust. 5 u.d.u. nie skutkowało nieważnością dokonanej czynności prawnej, umowa ubezpieczenia bowiem nie stała się przez to czynnością prawną sprzeczną z ustawą ani też mającą na celu jej obejście. Uchybienie ubezpieczyciela obowiązkowi doręczenia kontrahentowi tekstu o.w.u. przy zawieraniu umowy miało tylko ten skutek, że postanowienia wzorca nie stały się elementem treści zawiązanego między stronami, w wyniku zawartej umowy, stosunku zobowiązaniowego. Jego treść ukształtowały więc wyłącznie postanowienia ważnie zawartej umowy.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT