Kto odpowiada za zawalenie się budowli

 • wyrok SN z dnia 1966.04.15 I CR 80/66 OSNC 1967/2/24
  Jeżeli budynek znajduje się w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego,, to odpowiedzialność na podstawie art. 151 k.z. (art. 434 k.c.) ponosi przedsiębiorstwo, a nie Skarb Państwa.

 • wyrok SN z dnia 1972.06.02 I CR 42/72 OSNC 1973/3/44
  Zawinione - z powodu niedbalstwa funkcjonariusza państwowego - zaniechanie zastępczego wykonania w trybie art. 124 i nast. postępowania egzekucyjnego w administracji (Dz. U. z 1966 r. Nr 24, poz. 151) decyzji nakazującej samoistnemu posiadaczowi budynku wyburzenie balkonów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną oderwaniem się balkonu.

 • wyrok SN z dnia 1977.04.06 IV CR 90/77 OSP 1978/11/200
  Przez skierowanie określonej osoby do posiadacza pokoi gościnnych w celu zakwaterowania na pobyt wczasowy przedsiębiorstwo turystyczne gwarantuje tej osobie, że zakwaterowanie nastąpi w pomieszczeniu, którego stan techniczny nie zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego też przedsiębiorstwo turystyczne ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną tej osobie przez oberwanie się wskutek wad konstrukcyjnych balkonu w pokoju, w którym zakwaterowanie nastąpiło. Odpowiedzialność ta opiera się na umowie, która dochodzi do skutku pomiędzy osobą korzystającą z wczasów a przedsiębiorstwem turystycznym kierującym osobę na zakwaterowanie w pokoju gościnnym (art. 471 k.c.).

 • wyrok SN z dnia 1981.02.18 IV CR 605/80 OSNC 1982/4/50
  Przewidziana w art. 434 k.c. odpowiedzialność samoistnego posiadacza budynku nie wyłącza odpowiedzialności innej osoby za szkodę wyrządzoną przez oderwanie się części budowli, jeżeli pomiędzy zaniedbaniem tej osoby a oderwaniem się części budowli zachodzi związek przyczynowy.

 • wyrok SN z dnia 1988.09.13 IV CR 231/88 OSNC 1990/12/155
  Rozsadzenie przewodu kominowego spowodowane zapaleniem się nagromadzonej w nim sadzy, a w konsekwencji rozerwanie ściany w pomieszczeniu mieszkalnym, jest oderwaniem się części budowli w rozumieniu art. 434 k.c.

  Posiadacza budowli nie uwalnia od odpowiedzialności powierzenie jednostce wyspecjalizowanej okresowego czyszczenia przewodów kominowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT