Przedsiębiorstwa wprowadzane w ruch za pomocą przyrody - przykłady

 • Wyrok SN z dnia 22 lutego 1983 r., sygn. akt I CR 472/82, niepublikowany

  Przez pojęcie przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 435 k. c, należy rozumieć każdy zespół majątkowy zorganizowany w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub wykonania innych zadań.  Zasadniczym zaś kryterium jest wymaganie,  aby przedsiębiorstwo to lub zakład były wprowadzone w ruch siłami przyrody. Według utrwalonego tak w orzecznictwie, jak i doktrynie poglądu szkoda powstała wskutek zniszczenia upraw środkami ochrony roślin rozpylanymi przez państwowy ośrodek maszynowy czy spółdzielnie kółek rolniczych, wyrządzone ruchem tego zakładu i uzasadnia  jego odpowiedzialność na podsta¬wie art. 435 k.c.


 • wyrok SN z dnia 1972.11.22 II CR 458/72 OSNC 1973/7-8/139
  W sytuacji gdy Polskie Koleje Państwowe przydzielają wycieczce polskiej udającej się za granicę wagon osobowy specjalnego przeznaczenia, którym uczestnicy wycieczki mają odbyć podróż w obie strony, szkody, jakich doznali oni w następstwie wykolejenia się tego wagonu za granicą, mają związek z ruchem przedsiębiorstwa PKP.

  Okoliczność, że zestawienie za granicą składu pociągów, do których wagony przydzielone wycieczce polskiej zostają dołączone, należy wyłącznie do zarządu kolei zagranicznych, nie wyłącza odpowiedzialności PKP.

  Dla odpowiedzialności PKP jest bez znaczenia czy przydzielenie wagonu specjalnego przeznaczenia nastąpiło odpłatnie, czy - dla własnych pracowników - nieodpłatnie.

 • uchwała SN z dnia 1977.07.12 IV CR 216/77 OSNC 1978/4/73
  Prowadzący na własny rachunek kino nie ponosi odpowiedzialności za wywołaną przez ruch tego przedsiębiorstwa szkodę na osobie lub mieniu na zasadzie ryzyka (art. 435 § 1 k.p.).

 • wyrok SN z dnia 1974.01.21 I CR 762/73 OSNC 1975/4/61
  Szkoda powstała wskutek wytrucia pszczół środkami ochrony roślin, rozpylanymi przez państwowy ośrodek maszynowy, jest wyrządzona ruchem tego przedsiębiorstwa i uzasadnia jego odpowiedzialność na podstawie art. 435 § 1 k.c.

 • uchwała SN z dnia 1974.10.05 III CZP 71/73 OSNC 1975/5/72
  Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" nie odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.) za szkodę poniesioną przez obywatela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jadącego pociągiem czechosłowackich kolei państwowych w wagonie stanowiącym własność "Polskich Kolei Państwowych", jeśli wypadek powodujący szkodę nastąpił na terenie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

 • wyrok SN z dnia 1984.09.20 IV CR 337/84 OSNC 1985/5-6/77
  Podstawą zarówno szkody górniczej, jak i szkody w rozumieniu prawa cywilnego może być to samo zdarzenie (ruch przedsiębiorstwa górniczego).Do dochodzenia wyrównania szkody nie będącej szkodą górniczą, ale powstałą w normalnym związku przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa górniczego, przewidziana jest droga sądowa, a odpowiedzialność przedsiębiorstwa za tego rodzaju szkody normują przepisy prawa cywilnego, w szczególności art. 435 k.c. Jeżeli zatem poszkodowany doznał również szkody w przedmiotach urządzenia domowego (meblach) oraz płodach rolnych przechowywanych w piwnicy i budynkach gospodarczych, a szkoda ta związana jest przyczynowo (art. 361 § 1 k.c.) z ruchem przedsiębiorstwa górniczego (art. 435 § 1 k.c.), to na przedsiębiorstwie tym spoczywa obowiązek naprawienia jej w granicach zakreślonych przez art. 361 § 2 k.c.

 • wyrok SN z dnia 1987.08.21 II CR 222/87 OSNC 1989/1/17
  Prowadzący na własny rachunek fermę kurzą nie ponosi odpowiedzialności za wywołaną przez nią szkodę na zasadzie ryzyka (art. 435 § 1 k.c.).

 • wyrok s.apel. w Rzeszowie z dnia 1991.08.08 I ACr 146/91 OSA 1991/3/13
  Skoro pozwany napełnił rurociąg gazem i używał go do przesyłania gazu do osiedla mieszkaniowego pobierając za to opłaty, to sprawował władztwo nad rurociągiem, bowiem w konkretnej sytuacji o zastosowaniu art. 435 kc decydujące kwalifikacja faktyczna a nie prawna. Ma on zastosowanie także wówczas gdy posiadanie nie jest oparte na tytule prawnym.

 • wyrok s.apel. w Krakowie z dnia 1993.10.22 I ACr 429/93 PS-wkł. 1996/2/47
  Gospodarstwo rolne może być uznane za przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody - w rozumieniu art. 435 k.c. - wówczas:

  - gdy przedmiot i zakres produkcji nadaje działalności rolniczej charakter działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek na zasadach przedsiębiorczości, a więc powiązany w swych efektach ekonomicznych przez stosunki prawne z działalnością lub potrzebami innych podmiotów gospodarczych, oraz

  - gdy samo prowadzenie danego rodzaju produkcji wytwórczej (roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej lub sadowniczej) oraz uzyskiwanie jej efektów, pozostaje w bezpośrednim związku ze stanem nasycenia i wykorzystania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody, i to w takiej relacji, że od stopnia wykorzystania tych sił zależy w ogóle funkcjonowanie gospodarstwa w zakresie określonego rodzaju produkcji i uzyskanie jej efektów, a nie tylko ułatwienie ich osiągnięcia.

 • wyrok SN z dnia 2001.12.13 IV CKN 1563/00 niepublikowany
  "Ruch przedsiębiorstwa" w rozumieniu przepisu art. 435 § 1 k.c. to każdy przejaw działalności takiego przedsiębiorstwa, wynikający z określonej struktury organizacyjnej i funkcji usługowo-produkcyjnej przedsiębiorstwa.

 • wyrok SN z dnia 2005.12.08 I UK 97/05 OSNP 2006/21-22/336
  Spółdzielnia mieszkaniowa, która nie prowadzi działalności w zakresie budownictwa (remontów) w formie wydzielonego zakładu remontowo-budowlanego posługującego się na większą skalę maszynami, nie jest zakładem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 § 1 k.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT