Kiedy samochód jest w ruchu

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 126/10, niepublikowany

  (...) rozliczenie szkody pomiędzy uczestnikami zdarzenia następuje na zasadzie winy, a nie ryzyka. Sąd Okręgowy uznaje za słuszne wywody prawne dokonane w tym zakresie zarówno przez Sąd Rejonowy, jak i pozwanego w odpowiedzi na apelację, są one bowiem zgodne nie tylko z poglądem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie w II instancji, ale też z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych oraz poglądami wyrażonymi w doktrynie.


 • uchwała SN z dnia 1968.03.07 III CZP 1/68 OSNPG 1968/11/61
  Samoistny posiadacz ciągnika przeznaczonego do prac w gospodarstwie rolnym bez prawa poruszania się na drogach publicznych, ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie (lub mieniu), wyrządzoną przez ruch tegoż ciągnika, na zasadach ryzyka przewidzianych w art. 436 § 1 w związku z art. 435 § 1 k.c.

  Wyrażenie "ruchu pojazdu mechanicznego" nie może być rozumiane w potocznym tego słowa znaczeniu. Pojazd mechaniczny uważa się za będący w ruchu w rozumieniu art. 436 § 1 k.c. także wówczas, gdy on stoi, ale nastąpi np. wybuch silnika lub jego "zaskoczenie".

 • wyrok SN z dnia 1975.04.14 II CR 114/75 OSNC 1976/2/37
  Samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody odpowiada za następstwa wypadku, jakiego doznał pasażer w czasie wsiadania do pojazdu stojącego w gotowości do odjazdu z nie uruchomionym jeszcze silnikiem.

 • wyrok SN z dnia 2001.01.05 V CKN 190/00 niepublikowany
  Wyrządzenie szkody przez "ruch przedsiębiorstwa lub zakładu" ma miejsce zarówno wtedy, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia sił przyrody i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił, jak i wtedy, gdy pozostaje w związku z samym tylko ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości.

 • wyrok SN z dnia 2003.04.11 III CKN 1522/00 niepublikowany
  Spowodowane ruchem pojazdu są także szkody powstałe w czasie krótkiego postoju pojazdu bądź w czasie wsiadania i wysiadania z niego, bądź wreszcie w czasie załadunku i wyładunku. Z istoty rzeczy katalog tych sytuacji uznawanych za objęte pojęciem ruchu pojazdu nie może być traktowany jako wyczerpujący. Powszechność dostępu do środków komunikacyjnych wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, zdominowanie przemieszczania osób i rzeczy przy użyciu tych środków, sposób ich zabezpieczenia i przechowywania - nie wyłączając garażowania - mogą stanowić samoistne przyczyny szkód zarówno na osobie, jak i na mieniu. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań legislacyjnych i prób ich uogólnienia celem wyeliminowania zbędnej kazuistyki.

 • wyrok SN z dnia 2005.04.07 II CK 572/04 niepublikowany
   Samochód jest w ruchu od chwili włączenia silnika aż do zakończenia jazdy, przy czym szkoda może być także wyrządzona w czasie dobrowolnego czy też planowanego postoju. Zakończenie jazdy nie musi wcale nastąpić w miejscu z góry zaplanowanym, jednak z reguły nie nastąpi ono, dopóki samochód pozostaje na drodze publicznej. Jeżeli więc nastąpi defekt samochodu, czyniący go niezdatnym do dalszej podróży, to ruch samochodu ustanie dopiero po odholowaniu go do bazy remontowej. Samochód pozostawiony na szosie stwarza bowiem niebezpieczeństwo dla innych użytkowników i dlatego musi być uważany za będący w ruchu tak w świetle art. 436 § 1 k.c., jak i przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT