Odpowiedzialność właściciela w przypadku kradzieży pojazdu

  • uchwała SN z dnia 1969.11.26 III CZP 79/69 OSNC 1970/10/170
    Nieznany sprawca zaboru cudzego samochodu nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 435 § 1 k.c. (w związku z art. 436 k.c.), lecz posiadaczem tego samochodu.

  • wyrok s.apel. w Łodzi z dnia 1993.09.30 I ACr 399/93 OSA 1994/1/4
    Sprawca w rozumieniu art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 89, poz. 527) jest nie posiadacz lub kierowca pojazdu w rozumieniu § 2 tegoż rozporządzenia, lecz każda inna osoba fizyczna, która prowadząc pojazd mechaniczny spowodowała wypadek komunikacyjny, wywołujący szkodę na osobie lub mieniu, za który winna ponosić odpowiedzialność w oparciu o art. 436 lub 415 k.c., a nie została zidentyfikowana lub nie posiada ubezpieczenia obowiązkowego.

  • wyrok s.apel. w Lublinie z dnia 1993.12.29 I ACr 438/93 OSA 1994/7/42
    Ustawodawca posługuje się w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) terminem "sprawca szkody", używa go w oderwaniu od stosunku tego podmiotu do samochodu, przy pomocy którego podmiot ten wyrządził szkodę. Mówi o "sprawcy szkody", a nie o kierowcy, posiadaczu, właścicielu, czy wręcz o osobie, która miała zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Taka redakcja przemawia za przyjęciem, że ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada także za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, którymi posługiwały się osoby, ktore dokonały ich zaboru. Nie można bowiem uznać, że ustawodawca użył określenia "sprawca szkody", tj. ten kto wyrządził szkodę przypadkowo, w sytuacji gdy w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 527) podał definicję użytych w rozporządzeniu m.in. takich pojęć jak: posiadacz pojazu mechanicznego (osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem pojazdu) i kierowca (posiadacz zależny).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT