Wyłączenie odpowiedzialności posiadacza pojazdu

 • Wyrok Sądu okręgowego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 roku, sygn. akt XVI GC 661/07, niepublikowany

  (...) przekroczenie prędkości 72 km/h przez kierowcę samochodu powoda nie było bezpośrednią przyczyną przewrócenia się ciągnika siodłowego i naczepy.

  Ich przewrócenie nie było spowodowane zjechaniem na grząskie pobocze znajdujące się z prawej strony jezdni i wjechaniem prawymi kołami na pochyłość rowu. Taka sytuacja wywołała utratę stabilności pojazdu poprzez przesunięcie się prawą stronę wysoko usytuowanego środka ciężkości naczepy i przewrócenie się całego zestawu na prawy bok. Gdyby jednak kierowca zestawu jechał z obowiązująca prędkością (40 km/h), nie wjechałby na pobocze ani do rowu. Nie uniknąłby w ten sposób kolizji, ale - zgodnie ze stanowiskiem biegłego - naczepa nie uległaby uszkodzeniom udokumentowanym w aktach sprawy. W ocenie Sądu stwierdzenie biegłego, że „ na samą utratę stabilności pojazdu nie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się pojazd" oznaczona, że to nie prędkość (co bywa normą), ale wjechanie do rowu było bezpośrednią, ostateczną przyczyną utraty stabilności silnika i naczepy a w konsekwencji ich wywrócenie . Nie oznacza to, że przekroczenie prędkości przez kierowcę ciągnika siodłowego nie pozostaje w bezpośrednim związku z uszkodzeniem naczepy. • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1996 r., sygn. akt I A Cr 138/96, niepublikowany
  Pozwany, będący ubezpieczycielem OC nie odpowiada za szkody m.in. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt I CKN 127/00, niepublikowany
  Współczesny ruch, charakteryzujący się dużą prędkością w stosunku do warunków drogowych i okresowo znacznym jego natężeniem, wymaga wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej kierujących. Dlatego używanie leku powodującego bóle i zawroty głowy, senność, osłabienie, a nawet zaburzenie widzenia i w pojedynczych wypadkach utratę przytomności (o czym mowa w ulotce) nie może być oceniane wg formalnego kryterium zakazu prowadzenia pojazdu lub jego braku. Nie można akceptować poglądu, który zwalnia kierującego od obowiązku zapoznania się z treścią dołączonej do leku informacji. Ewentualne zaniedbanie lekarza w zakresie ostrzegania pacjenta nie ekskulpuje tego ostatniego, ponieważ prowadząc auto na drodze publicznej musi on upewnić się, że nie stanowi zagrożenia dla innych osób.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2004 r. IV CK 116/03, Biul. SN 2004/11/9
  Szkoda właściciela wynikająca z uszkodzenia podczas ruchu pojazdu członowego naczepy oddanej w posiadanie zależne na podstawie najmu nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu członowego.

 • wyrok SN z dnia 1967.09.19 I PR 288/67 OSP 1968/9/201
   Przepisy art. 436 § 1 k.c. odnoszą się do przedsiębiorstw, które wprawdzie posługują się samochodami, ale w ramach innej swojej działalności gospodarczej. Najem samochodu wraz z obsługą nie uzasadnia zastosowania art. 436 § 1 zd. 2 k.c. Judykatura wykształcona na tle art. 153 § 2 k.z. zachowała nadal swoją aktualność.

 • wyrok SN z dnia 1969.03.07 II PR 576/68 OSNC 1970/4/60
  1. Dla odrzucenia wyłącznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, że do wypadku doszło z winy kierowcy, gdyż wystarczy stwierdzenie, że jedną z przyczyn wypadku było jakiekolwiek inne zdarzenie, które nie może być przypisane poszkodowanemu ani osobie trzeciej, za którą samoistny posiadacz samochodu nie odpowiada.

  2. Jeżeli wezwanie osoby do udziału w sprawie w charakterze pozwanego nie było zgodne z przepisami art. 194-196 k.p.c., to wyrok wydany w stosunku do takiej osoby podlega uchyleniu, a postępowanie - umorzeniu.

 • wyrok SN z dnia 1970.02.04 II CR 527/69 OSNC 1970/11/202
  1. Zachowała swą moc pod rządem art. 436 § 1 k.c. zasada prawna uchwalona przez Całą Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w sprawie I CO 20/60 (OSN 1961, poz. 61) a przewidująca, że użycie przez kierowcę dla celów własnych samochodu powierzonego mu jako pracownikowi nie zwalnia właściciela samochodu od odpowiedzialności przewidzianej w art. 153 § 1 k.z.

  2. Art. 440 k.c. zezwala na ograniczenie obowiązku naprawienia szkody w stosunkach między osobami fizycznymi. Przepis ten nie zezwala natomiast na całkowite zwolnienie sprawcy szkody od obowiązku jej naprawienia.

 • wyrok SN z dnia 1973.07.11 I PZ 180/73 OSNC 1974/3/57
  Kierowcy pojazdu mechanicznego (lub jego rodzinie), który wskutek swego stanu nietrzeźwości, spowodowanego spożyciem alkoholu, uległ wypadkowi i doznał szkody, nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze przeciwko innym osobom z tego tytułu, że wspólnie z nim spożywały alkohol bądź nie przeciwdziałały jego spożywaniu przez poszkodowanego. Takie bowiem zachowanie się tych osób, jakkolwiek naganne, nie zwalnia kierowcy od przestrzegania przez niego podstawowego obowiązku, jakim jest wymaganie trzeźwości, i nie stanowi źródła jego roszczeń odszkodowawczych dochodzonych w związku ze szkodą, wywołaną wyłącznie uchybieniem przez niego temu obowiązkowi.

 • wyrok s.apel. w Białymstoku z dnia 1995.10.26 I ACr 241/95 OSA 1996/7-8/35
  Przyjęcie przez sąd, że kierowca samochodu przyczynił się do zaistnienia wypadku komunikacyjnego, zawinionego bezpośrednio przez kierowcę innego pojazdu mechanicznego, który nie został zidentyfikowany, wyłącza możliwość zasądzenia świadczenia na rzecz poszkodowanego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • wyrok SN z dnia 1997.05.21 II UKN 129/97 OSNP 1998/7/218
  Pracodawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 w związku z art. 435 § 1 KC) za szkodę, która powstała wskutek wypadku w drodze z pracy, spowodowaną ruchem mechanicznego środka komunikacji prowadzonego przez pracownika i stanowiącego jego własność.

 • wyrok s.apel. w Białymstoku z dnia 1999.01.21 I ACa 440/98 OSA 1999/6/27
  Okoliczność, że odpowiedzialność jednego z pozwanych ukształtowana jest na zasadach ryzyka związanego z ruchem przedsiębiorstwa (art. 435 § 1 k.c.), a także wynika z odpowiedzialności na podstawie art. 430 k.c., za zawinione zachowanie podlegającego jego tymczasowemu kierownictwu bezpośredniego sprawcy szkody - kierowcy mechanicznego środka komunikacji, nie wyłącza odpowiedzialności drugiego z pozwanych jako jego samoistnego posiadacza na podstawie art. 436 § 1 k.c., jeśli szkoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym także z ruchem środka komunikacji.

 • wyrok SN z dnia 2000.07.19 II CKN 1123/98 niepublikowany
  Konstrukcja przepisów art. 435 i 436 par. 1 k.c. polega na przeciwstawieniu źródeł powstania szkody w płaszczyźnie przyczynowości, a nie winy. Dlatego, jeżeli posiadacz pojazdu broni się wykazywaniem, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, nadal przyjmuje się jego odpowiedzialność, gdy udowodnione zostanie, że obok tej przyczyny działała jeszcze inna, zaszła po jego stronie.

 • wyrok SN z dnia 2004.07.16 I CK 44/04 M.Prawn. 2005/16/805
  Samowolne zawładnięcie przez pracownika pojazdem będącym własnością pracodawcy, noszące cechy posiadania zależnego w rozumieniu art. 436 § 1 zdanie drugie k.c. wyłącza odpowiedzialność posiadacza samoistnego (pracodawcy) za szkodę spowodowaną ruchem tego pojazdu (art. 436 § 1 w zw. z art. 435 k.c.).

 • wyrok SN z dnia 2005.04.07 II CK 572/04 niepublikowany
  Przepis art. 436 § 1 k.c. określa sytuacje powodujące przerwanie związku przyczynowego mającego początek w ruchu pojazdu. Okolicznościami tymi, określanymi także jako przyczyny z innego łańcucha przyczyn i skutków, są siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego oraz wyłączna wina osoby trzeciej. (…) Wyłączna wina w spowodowaniu szkody, przewidziana w art. 435 § 1 k.c., występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku. W takiej sytuacji ruch pojazdu uważany jest z punktu widzenia przyczynowego za przypadkową okoliczność, niestanowiącą przyczyny szkody. Tylko taki wyłączny związek między tym zawinionym postępowaniem a szkodą zwalnia od odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT