Koszty związane z uszkodzeniem ciała/rozstrojem zdrowia, które zobowiązany jest zwrócić poszkodowanemu zakład ubezpieczeń

 • Wyrok Sadu Okręgowego w Opolu z dnia 24 czerwca 2010 roku, sygn. akt II Ca 367/10, niepublikowany

  W myśl art. 444 § 1 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c., Sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przy czym uszkodzenie ciała w rozumieniu tego przepisu polega na naruszeniu integralności fizycznej (np. rany, złamania). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych). Rozstrój zdrowia z kolei wyraża się w zakłócaniu funkcjonowania poszczególnych organów bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna).


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 27 maja 2009 roku, sygn. akt I C 103/09, niepublikowany

  Zgodnie z teścia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007roku, sygn. akt V Ca 2408/07, niepublikowany

  W myśl art. 444 paragraf 1 k.c. odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty wynikłe z uszkodzenia i rozstroju zdrowia. Skarżący ma rację, że przepis ten obejmuje również koszty wynikłe z przejazdów członków rodziny do szpitala i koszty związane z udzielaniem pomocy poszkodowanemu w domu i jego pielęgnacją.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 września 2007 roku, sygn. akt V Ca 1664/07, niepublikowany

  Zmniejszając należne odszkodowanie należy uwzględniać wszystkie okoliczności, a więc stopień winy, rozmiar i wagę uchybień po stronie poszkodowanego.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt I CSK 384/07, OSP 2009, zeszyt 2, s. 138 i nast.

  Okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia (art. 444 § 1 zd. 2 k.c.) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt II C 36/05, niepublikowany

  Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku nie dopuszczając jednak do nieuzasadnionego wzbogacenia poszkodowanego.
  Stosownie do art. 6 kc udowodnienie szkody i jej wysokości obciąża poszkodowanego.


 • wyrok SN z dnia 1969.07.04 I CR 116/69 OSNC 1970/5/82
  Poszkodowany jest wyłącznie legitymowany do dochodzenia zwrotu kosztów wynikłych z uszkodzenia jego ciała lub wywołania rozstroju jego zdrowia a poniesionych przez osoby trzecie.

 • wyrok SN z dnia 1970.01.28 II CR 634/69 OSNC 1970/12/227
  Jeżeli poszkodowany, który wskutek wypadku utracił częściowo zdolność do pracy zarobkowej, podejmuje i ukończy naukę zawodu, którego ze względu na wywołane wypadkiem inwalidztwo wykonywać nie może, to wówczas szkoda, jaką ponosi w związku z niemożliwością wykonywania tego zawodu nie jest normalnym następstwem wypadku i za nią zobowiązany do odszkodowania nie ponosi odpowiedzialności (art. 361 k.c.).

 • wyrok SN z dnia 1981.01.16 I CR 455/80 OSNC 1981/10/193
  Do kosztów objętych paragrafem pierwszym art. 444 k.c. nie należą koszty pojazdu inwalidzkiego, jeżeli nie jest on konieczny do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem.

 • wyrok SN z dnia 1984.11.07 II CR 402/84 niepublikowany
  Na gruncie dyspozycji art. 444 § 1 zd. 1 k.c. uchodzi za powszechnie przyjęte stanowisko, że do dochodzenia zwrotu kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wyłącznie legitymowanym jest poszkodowany, chociażby koszty te zostały poniesione przez osobę trzecią.

 • wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 1991.11.26 III APr 75/91 OSA 1992/6/38
  Prawo żądania zwrotu bądź wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod lecznictwa, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres leczenia uspołecznionego.

 • wyrok SN z dnia 1997.05.14 II UKN 113/97 OSNP 1998/5/163
  Obowiązek odszkodowawczy z art. 444 § 1 zdanie 1 KC obejmuje zwrot kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego niezbędnego dla leczenia i prowadzenia działalności gospodarczej pracownika poszkodowanego wskutek wypadku przy pracy.

 • wyrok SN z dnia 2001.05.31 V CKN 253/00 niepublikowany
  Zasada pełnego wyrównania uszczerbku majątkowego w odniesieniu do wszelkich szkód wynika z art. 361 § 2 k.c., a do majątkowych szkód na osobie wynikających z czynów niedozwolonych została powtórzona w art. 444 § 1 zdanie pierwsze k.c.

 • wyrok SN z dnia 2002.12.12 II CKN 1018/00 niepublikowany
  Wydatki na nabycie nowego samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem należy zaliczyć do kosztów wymienionych w art. 444 § 1 k.c., gdy są one konieczne do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej.

 • wyrok SN z dnia 2005.09.29 II PK 24/05 OSNP 2006/15-16/238
  Naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku przy pracy pracownika fizycznego, polegające na pokryciu kosztów przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.), nie obejmuje kosztów podjęcia oraz ukończenia studiów wyższych i wyczerpuje się w pokryciu kosztów nauki w szkole policealnej.

 • wyrok SN z dnia 2005.03.09 II CK 481/04 niepublikowane

  Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT