Renta wyrównawcza

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 czerwca 2011 roku, sygn. akt II Ca 233/11, niepublikowany

  Istotną przesłanką warunkującą przyznanie poszkodowanemu odpowiedniej renty uzupełniającej z powołanego przepisu jest wykazanie szkody, polegającej na utracie w całości lub części zdolności do pracy zarobkowej lub na zmniejszeniu widoków powodzenia w przyszłości.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 roku, sygn. akt I PK 165/10, niepublikowany

  Rozpoznając sprawę o podwyższenie renty wyrównawczej, o której mowa w art. 444 § 2 k.c. przyznanej z uwagi na ograniczenie zdolności do pracy, trzeba wykazać, biorąc pod uwagę hipotezę art. 907 § 2 k.c., na czym konkretnie polegają zmiany stosunków (zmiana możliwości zarobkowych poszkodowanego i zmiana wynagrodzenia na stanowisku, które piastował przed wypadkiem) i w jaki sposób konkretnie owe modyfikacje wpływają na wysokość świadczenia.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 219/04, niepublikowany

  Przyznanym świadczeniom rentowym powód przeciwstawia twierdzenie, że Sąd pominął "te okoliczności, które stwarzały realną możliwość przygotowania opracowania i obrony pracy doktorskiej..., a więc zapewnioną pracę w instytucie...". Bez uszczegółowienia zarzutu w tym względzie nie da się w istocie ocenić, czy i jaka wadliwość tkwi u podstaw przyznanych świadczeń rentowych, zwłaszcza jeżeli mieć na uwadze, że według stanowiska Sądu aspiracje naukowe powoda nie doznały uszczerbku w wyniku doznanego urazu, co więcej, że zostały one już uprzednio niewykorzystane. 


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 20 marca 2007 roku, sygn. akt VI Ca 135/07, niepublikowany

  Sąd Najwyższy w jednym z ostatnich wyroków (wyrok z 7.02.2006r.I UK 301/05 M.P.Pr. 2006/5/272) ustalił zasadę i metodykę liczenia renty wyrównawczej. Sąd Najwyższy stwierdził, że metodyka liczenia takiej renty polega na przyjęciu hipotezy, że gdyby nie wypadek to poszkodowany dalej pracowałby na określonym stanowisku i osiągałby nadal dochody z zatrudnienia, czyli takie zarobki stanowią punkt odniesienia do wyliczenia renty wyrównawczej.

  Z drugiej strony bierze się pod uwagę dochody jakie poszkodowany uzyskuje lub może uzyskać przy wykorzystaniu posiadanej po wypadku zdolności do pracy. Chodzi tu również o hipotetyczne zarobki, jeżeli nie pracuje. Taki bilans obu stron daje wynik w postaci renty wyrównawczej, jednakże Sąd Najwyższy dodatkowo zaleca, aby w przyjętej metodyce liczenia mieć na względzie zwolnienia podatkowe renty cywilnej (odszkodowania cywilnego) wg przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt VI ca 859/05, niepublikowany

  Oceniając prawo do renty należy zatem uwzględnić część zachowanej i możliwej do wykorzystania zdolności poszkodowanego do pracy przy uwzględnieniu hipotetycznego wynagrodzenia jakie powód mógłby osiągnąć z uwagi na jego kwalifikacje zawodowe, gdyby nie uległ wypadkowi. Należy bowiem podkreślić, iż renta jest formą odszkodowania i przysługuje o tyle o ile powód poniósł szkodę.


 • Wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt II ACa 93/05, OSAB 2/2005, s.17 i nast.

  Uregulowane w art. 907 § 2 k.c. roszczenie o zmianę wysokości renty podlega trzyletniemu przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia uniemożliwia, w razie skorzystania przez pozwanego z zarzutu, dochodzenie przez uprawnionego świadczeń za okres wykraczający poza trzy lata wstecz od daty wytoczenia powództwa. Nie stoi jednak na przeszkodzie podwyższeniu bieżącej renty, choćby zmiana stosunków nastąpiła dawniej niż przed trzema laty, o ile wytworzona nią sytuacja (zwiększenie potrzeb uprawnionego) utrzymuje się w dalszym ciągu.


 • Wyrok SN z dnia 3 listopada 1993 r., sygn. akt I CRN 170/93, niepublikowany

  Stanowisko o braku podstaw do zasądzenia od ZU renty uzupełniającej po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej zajął Sąd Najwyższy w niepublikowanym wyroku wydanym w sprawie I CR 813/90.


 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. akt V ACa 799/07, niepublikowany

  W chwili obecnej powódka utraciła możliwość podjęcia pracy zawodowej, została uznana za niezdolną do pracy, zatem jej żądanie zasądzenia renty w oparciu o art. 444 § 2 k.c. jest uzasadnione pod względem faktycznym i prawnym.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt II C 36/05, niepublikowany

  Powódka wymaga systematycznego leczenia farmakologicznego i usprawniającego. Faktyczne podjęcie przez nią w tych warunkach pracy zarobkowej okazało się próbą niepomyślną i w dalszym ciągu jest znacznie utrudnione ograniczeniami zdrowotnymi powódki. Dlatego też Sąd uznał, że żądanie zasądzenia renty rekompensującej niemożność pracy zarobkowej znajduje uzasadnienie w treści art. 444 § 2 kc.


 • 1963.06.17 uchwała SN III CO 38/62 OSNC 1965/2/21 7 sędziów - zasada prawna
  Osobie, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a która w chwili orzekania o żądanie renty ze względu na swój wiek nie byłaby jeszcze zdolna do pracy zarobkowej, nie przysługuje roszczenie o rentę z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej lub zmniejszenie widoków powodzenia w przyszłości. Oddalając żądanie takiej renty, sąd ma obowiązek ustalenia wyrokiem odpowiedzialności pozwanego za ewentualną szkodę, jaka może powstać w przyszłości.

 • wyrok SN z dnia 1966.10.20 III CR 226/66 OSNC 1967/6/108
  Jeżeli poszkodowanym w wyniku wypadku jest człowiek w wieku podeszłym, który już wkrótce utraciłby zdolność do pracy na skutek normalnego procesu starzenia się, sąd, zasądzając na jego rzecz rentę odszkodowawczą przewidzianą w art. 161 § 2 k.z. (obecnie art. 444 § 2 k.c.), powinien brać tę okoliczność pod uwagę. Nie należy jednak w takim wypadku ograniczać trwania renty do określonej daty, lecz wysokość dożywotniej renty określić w taki sposób, aby uwzględniała ona zmniejszenie się zdolności do pracy aż do jej całkowitego zaniku.

 • wyrok SN z dnia 1968.08.08 I CR 237/68 OSNC 1969/9/157
  Pobierane przez podoficerów zawodowych - obok uposażenia zasadniczego - dodatki: mundurowy i żywnościowy mogą stanowić podstawę obliczenia renty uzupełniającej w razie wykazania, że ich utrata pozbawiła uprawnionego stałych korzyści stanowiących różnicę pomiędzy otrzymywanymi dodatkami a zwiększonymi wydatkami ponoszonymi w czasie pełnienia służby.

 • wyrok SN z dnia 1973.10.04 II CR 365/73 OSNC 1974/9/147
  Jeżeli pracująca zarobkowo żona - w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego - porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu w ramach art. 444 § 1 k.c.

  Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłaby być wykonywana przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

 • wyrok SN z dnia 1976.03.11 IV CR 50/76 OSNC 1977/1/11
  Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie art. 444 § 2 k.c. nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego.

 • wyrok SN z dnia 1977.10.10 IV CR 367/77 OSNC 1978/7/120
  Przepis art. 444 § 2 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że przy ustalaniu wysokości renty Sąd powinien brać pod uwagę realną, praktyczną możliwość podjęcia przez poszkodowanego pracy w granicach zachowanej zdolności do pracy, a nie możliwość czysto teoretyczną. Dlatego też nie jest wykluczona sytuacja, w której poszkodowany otrzyma pełną rentę w wysokości utraconych zarobków, jakie by mógł osiągać, gdyby wypadek nie nastąpił, chociaż nie utracił zdolności do pracy zarobkowej całkowicie. Taka sytuacja zachodzi w razie utraty przez poszkodowanego, znajdującego się w wieku przedemerytalnym, zdolności wykonywania wyuczonej pracy fizycznej z równoczesnym znacznym ograniczeniem rodzajów wysiłków, przy których nie zachodzą przeciwskazania lekarskie, i przy znacznym ograniczeniu podaży wolnych miejsc pracy specjalnie chronionej.

 • wyrok SN z dnia 1980.10.08 IV CR 383/80 OSNC 1981/5/84
  Podstawą wyliczenia renty mogą być tylko utracone zarobki, napiwki zaś nie mają charakteru zarobków. Jest to swoistego rodzaju dochód, lecz pobieranie go w naszych warunkach ustrojowych nie jest powszechnie akceptowanym zwyczajem.

 • wyrok SN z dnia 1986.05.09 IV CR 79/86 OSNC 1987/8/121
  Jeżeli całkowitą niezdolność do pracy poszkodowanego, ograniczonego już przed wypadkiem w swoich możliwościach zarobkowych z powodu choroby samoistnej, spowodowało dopiero połączenie skutków tej choroby ze skutkami procesu chorobowego wywołanego czynem wyrządzającym szkodę, to wysokość tej szkody określa całe wynagrodzenie, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi.

 • wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 1991.05.23 III APr 37/91 OSA 1992/1/1
  Renta wyrównawcza ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększenie potrzeby oraz w nieosiągnięciu tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany osiągnąłby w przyszłości, gdyby nie doznał rozstroju zdrowia. Rozmiar tych wydatków i rozmiar utraconych korzyści powinny wyznaczyć wysokość renty. Szkoda wyraża się różnicą pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w okresie objętym rentą, a wszelkimi dochodami. Dodatek jest niewątpliwie dochodem, a zatem powinien być uwzględniony przy obliczaniu renty uzupełniającej.

 • wyrok SN z dnia 1999.06.10 II UKN 682/98 OSNP 2000/16/627
  Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie - w konkretnych warunkach - jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy.

 • wyrok SN z dnia 1999.06.23 II UKN 508/98 OSNP 2000/17/665
  Przy ustalaniu wysokości renty wyrównawczej (art. 444 § 2 KC) uwzględnia się także utraconą możliwość zwiększenia zarobków z tytułu pracy w porze nocnej, w święta i w warunkach szkodliwych.

 • wyrok SN z dnia 2000.04.12 II UKN 502/99 OSNP 2001/20/622
  Nie stanowi naruszenia art. 444 § 2 KC ustalenie wysokości renty wyrównawczej według hipotetycznych zarobków osiąganych na stanowisku najbardziej zbliżonym do tego jakie pracownik zajmował w chwili wypadku, gdy uległo ono likwidacji.

 • wyrok SN z dnia 2000.10.06 II UKN 10/00 OSNP 2002/9/221
  Do nabycia prawa do renty na podstawie art. 444 § 2 KC nie wystarczy wykazanie uszczerbku na zdrowiu, lecz wymagane jest udowodnienie zwiększonych potrzeb poszkodowanego.

 • wyrok SN z dnia 2001.09.05 II UKN 534/00 OSNP 2003/11/274
  Podstawę ustalenia wysokości renty wyrównawczej (art. 444 § 2 KC), jeżeli wypadek przy pracy nie spowodował całkowitej niezdolności do pracy, a jedynie ograniczenie możliwości zarobkowych pracownika, stanowi wysokość spodziewanego wynagrodzenia, pomniejszonego o wynagrodzenie, które pracownik może uzyskać wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy, bez względu na aktualną sytuację na rynku pracy.

 • wyrok SN z dnia 2003.12.02 II UK 162/03 OSNP 2004/17/305
  Przy ustaleniu wysokości renty (art. 444 § 2 k.c.) należy uwzględnić uzyskane przez pracownika od pracodawcy świadczenia w naturze stanowiące przychód w rozumieniu art. 12 w związku z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz § 1 w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

 • wyrok SN z dnia 2004.01.07 III CK 181/02 niepublikowany
  W przypadku pracownika najemnego, przy ustalaniu wysokości renty punktem wyjścia mogłyby być przeciętne zarobki pracowników zatrudnionych na stanowiskach odpowiednich do tego, jakie poszkodowany zajmowałby, gdyby nie poniósł szkody. Jednakże w sytuacji poszkodowanego, który bezpośrednio przed wypadkiem prowadził na własny rachunek gospodarstwo rolne i prowadzi je również po wypadku mimo utraty zdolności do pracy, ta metoda ustalania renty nie może wchodzić w grę.

 • wyrok SN z dnia 2004.10.14 I UK 4/04 OSNP 2005/19/306
  O sposobie ustalenia wysokości renty wyrównawczej w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody i otrzymywania renty z ubezpieczenia społecznego decydują okoliczności konkretnej sprawy. W przypadku uzyskiwania renty z ubezpieczenia społecznego, a więc świadczenia niezależnego od przyczynienia się do powstania szkody, należy ustalić wysokość renty, zaliczyć na jej poczet rentę uzyskiwaną z ubezpieczenia społecznego, a następnie tak obliczone świadczenie obniżyć stosownie do stopnia przyczynienia się do powstania szkody.

 • wyrok s.apel. w Katowicach z dnia 2004.12.16 I ACa 1097/04 OSA 2005/10/38
  W przypadku osoby małoletniej, ale uczącej się i mogącej już pracować zawodowo, w grę wchodzi renta z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, która stanowi samodzielną przesłankę przyznania renty i musi być wykładana szeroko, obejmując również takie sytuacje, gdy uszkodzenie ciała połączone z rozstrojem zdrowia uniemożliwia ukończenia szkoły, pociągając za sobą ogólne pogorszenie się szans życiowych poszkodowanego we wszystkich sferach "majątkowych", np. poprzez niemożność pracy w wybranym przez siebie zawodzie, utraty lepszych zarobków w przypadku podwyższenia kwalifikacji itp.

 • wyrok s.apel. w Białymstoku z dnia 2005.02.01 III APa 9/04 OSAB 2005/2/40
  Oceniając prawo do renty uzupełniającej z art. 444 § 2 kc należy również uwzględnić, w jakiej części pokrzywdzony zachował możliwe do wykorzystania zdolności do pracy.

 • wyrok SN z dnia 2005.06.22 III CK 392/04 niepublikowany
  1. Jeżeli podstawę zasądzenia na rzecz poszkodowanego renty stanowi zwiększenie potrzeb wyrażających się w przyszłych powtarzających się stałych wydatkach obejmujących między innymi konieczną opiekę, rehabilitację, pielęgnację, to w takim przypadku wystarczające jest wykazanie przez poszkodowanego istnienia zwiększonych potrzeb stanowiących następstwo czynu niedozwolonego. Poszkodowany może bowiem aktualnie nie dysponować na razie odpowiednimi środkami finansowymi na dokonanie wydatków, które jednak są konieczne.

  2. Utrata zdolności do pracy i możliwości samorealizacji oraz czerpania przyjemności z życia wywołuje niewątpliwie silniejsze cierpienia psychiczne u człowieka młodego, niż u człowieka w wieku dojrzałym czy wręcz podeszłym. Głębsze będzie poczucie krzywdy u człowieka, który doznał kalectwa będąc w pełni sił, niż u człowieka dotkniętego ograniczeniami związanymi z wcześniejszą niepełnosprawnością. Na rozmiar ujemnych przeżyć psychicznych poszkodowanego może także mieć wpływ stopień winy osoby odpowiedzialnej za szkodę. Jego poczucie krzywdy będzie bowiem tym mocniejsze, im bardziej bezpodstawnie doznał tej krzywdy. Z tej racji rażące zaniedbanie obowiązków przez sprawcę szkody uzasadnia zwiększenie zadośćuczynienia. Stan majątkowy poszkodowanego ma znaczenie dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia w tym sensie, iż jego stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć mu doznane cierpienie.

 • wyrok SN z dnia 2005.06.08 V CK 710/04 niepublikowany
  Renta z art. 444 § 2 k.c. przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a wynagrodzeniem, jakie - w konkretnych warunkach - jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy. Z tym zastrzeżeniem, że poszkodowany nie ma obowiązku podjęcia się każdej pracy.

 • wyrok SN z dnia 2006.02.07 I UK 301/05 OSNP 2007/1-2/29
  Niezdolność do pracy z przyczyn samoistnych nie wyklucza ustalenia prawa do renty wyrównawczej, gdy wynika również z czynu niedozwolonego (art. 444 § 2 k.c.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT