Zwrot kosztów pogrzebu

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2009 roku, sygn. akt XII C 1063/08, niepublikowany

  (wyrok Sądu Apelacyjnego w tej samej sprawie – kliknij tutaj)

  Uruchomienie roszczeń z art. 446 k.c. warunkuje śmierć poszkodowanego na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Bez znaczenia jest, aby zastosować art. 446 k.c., w jaki czas po zdarzeniu, o którym mowa, nastąpiła śmierć poszkodowanego, byleby istniał związek przyczynowy między tym zdarzeniem, a śmiercią.

  Jeśli chodzi o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, to dotyczy ich art. 446 § 1 k.c. Zgodnie z brzmieniem art. 446 § 1 k.c., jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia i pogrzebu zmarłego należą się, według ustawy, temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego. Koszty pogrzebu obejmują wydatki odpowiadające zwyczajom panującym w środowisku, do którego zmarły należał. Do wydatków tych zalicza się: koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu oraz wystawienia  nagrobka  odpowiadającego   zwyczajom   środowiska.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1981 r., sygn. akt IV CR 120/81, niepublikowany

  W uchwale z dnia 27 marca 1981 r., sygn. III CZP 6/81 Sąd Najwyższy wyraził pogląd prawny, że zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 35 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa /Oz. U. Nr 47, poz. 280/,  wypłacony osobom określonym w art. 37 ust . 1 wymienionej ustawy, w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego od ZU odszkodowania z ty¬tułu zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu. Stanowisko takie odnieść należy również do sytuacji, gdy koszty pogrzebu poniosła żona zmarłego.


 • wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 marca 2008 r., sygn. II C 80/06, niepublikowany

  W przypadku nie przedstawienia rachunków za koszty pogrzebu można przyjąć koszty zwyczajowo ponoszone w takiej sytuacji.


 • wyrok SN z dnia 1970.05.25 I CR 209/70 OSNC 1971/1/13
  Jeżeli jeden z członków rodziny zmarłego dochodzi od PZU na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 1 XII 1961 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 311) lub rozporządzenia z dnia 24 IV 1968 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 89) oraz od osób ponoszących odpowiedzialność za śmierć zmarłego zwrotu wyłożonych kosztów pogrzebu, to na pokrycie ich nie zalicza się części świadczenia z ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków (NW), wypłaconego innym członkom rodziny zmarłego.

 • wyrok SN z dnia 1975.08.25 II CR 419/75 OSNC 1976/7-8/169
  Zasiłek pogrzebowy wypłacony rodzinie osoby zmarłej wskutek wypadku komunikacyjengo podlega zaliczeniu przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń poniesionych kosztów pogrzebu.

 • uchwała SN z dnia 1981.03.27 III CZP 6/81 OSNC 1981/10/183
  Zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188), wypłacony osobom określonym w art. 33 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń odszkodowania z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.

 • wyrok SN z dnia 1981.08.31 IV CR 293/81 OSNC 1982/2-3/40
  Jednorazowe świadczenie przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacone przez PZU najbliższym członkom rodziny zmarłego (§ 14 ust. 3 pkt 1, 2, 3 o.w.u.) nie zwalnia zobowiązanego do naprawienia szkody (art. 446 § 1 k.c.) od obowiązku pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego, i to także wówczas, gdy umowę ubezpieczenia zawarła na swój koszt ta osoba zobowiązana.

 • wyrok s.apel. w Łodzi z dnia 1995.08.29 I ACr 440/95 OSA 1995/6/44
  Zwrotu kosztów nagrobka może domagać się osoba, która koszty te faktycznie poniosła.

 • wyrok SN z dnia 1998.06.04 II CKN 852/97 OSNC 1998/11/196
  Za przedwczesne należy uznać powództwo o zasądzenie kosztów nagrobka przed jego wzniesieniem (art. 446 § 1 k.c.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT