Termin, od którego można liczyć odsetki - ubezpieczenia inne

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2008 roku, sygn. akt VI A Ca 140/08, niepublikowany

  Rozmiar zniszczeń uzasadniał przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego z udziałem rzeczoznawców, ponadto prowadzone było postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego pożaru. Ponadto z paragrafu 75 ogólnych warunków ubezpieczenia na ubezpieczającego nakłada szereg obowiązków, od których zależy wypłacenie odszkodowania między innymi złożenie wyliczenia poniesionych strat oraz dokumentów uzasadniających roszczenie o odszkodowanie. Wykazanie tych okoliczności spoczywało zgodnie z art. 6 kc na powodzie czemu jednak powód nie zadośćuczynił. Wobec powyższego apelacja w tym zakresie podlegała oddaleniu.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt I CSK 433/06, niepublikowany

  Waloryzacyjny aspekt odsetek, prowadzący w rezultacie do powiększenia ogólnej kwoty przyznanego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia pieniężnego, powinien być brany pod uwagę przy rozważaniu sposobu zasądzenia odsetek za opóźnienia w spełnieniu zadośćuczynienia.


 • Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy III CZP 126/2006 OSNC 2007/10/147, Biul.SN 2006/12/9
  Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 k.p.c. ma ten skutek - wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r., III PZP 11/70 (OSNCP 1971, nr 4, poz. 61) - że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2003 r., II CK 235/2002 M.Prawn. 2006/2/91
  Wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczone od daty wymagalności roszczenia (art. 481 § 1 k.c.). Ta reguła może jednak doznać ograniczenia w przypadku ustalenia odszkodowania według cen z daty orzekania o nim lub z innej daty niebędącej datą wymagalności roszczenia. Ograniczenie to wynika z treści art. 363 § 2 k.c. i z waloryzacyjnej funkcji odsetek.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT