Termin, od którego można liczyć odsetki

 • Wyrok z dnia 22 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy I CSK 433/2006
  Orzeczenie Sądu przyznające zadośćuczynienie ma charakter rozstrzygnięcia deklaratoryjnego, a nie konstytutywnego. Zobowiązane do zapłaty zadośćuczynienia (art. 445 § 1 k.c.) ma charakter zobowiązania bezterminowego, toteż przekształcenie go w zobowiązanie terminowe może nastąpić w wyniku wezwania wierzyciela (pokrzywdzonego) skierowane wobec dłużnika do spełnienia świadczenia (art. 455 k.c.).

 • wyrok SN z dnia 2002.10.25 IV CKN 1430/00 Wokanda 2003/7-8/9
  Wierzyciel nie traci uprawnienia do odsetek od zaległych odsetek (art. 481 § 1 kc) za okres poprzedzający wniesienie powództwa o nie, jeżeli w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego należna mu wierzytelność główna nie podlegała oprocentowaniu. Podobnie jest w razie zasądzenia odsetek za opóźnienie w oznaczonych granicach czasowych bez równoczesnego zasądzenia odsetek od tych odsetek.

 • wyrok s.apel. w Łodzi z dnia 1993.02.24 I ACr 47/93 OSA 1993/9/61
  Orzeczenie o waloryzacji świadczeń zgodnie z zasadami art. 3581 § 3 k.c. ma charakter konstytutywny. A zatem dopiero od daty uprawomocnienia się takiego kształtującego orzeczenia, nowe świadczenie w nim określone staje się wymagalne. Zgodnie więc z art. 481 § 1 k.c. odsetki od kwoty zwaloryzowanej przez sąd należą się wierzycielowi od daty uprawomocnienia się wyroku.

 • wyrok SN z dnia 2002.02.08 II UKN 77/01 OSNP 2003/23/578
  Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia w postępowaniu apelacyjnym nie uzasadnia zasądzenia odsetek dopiero od daty wyroku sądu drugiej instancji.

 • wyrok s.apel. w Poznaniu z dnia 2003.07.31 I ACa 568/03 OSA 2005/3/11
  Jeżeli odsetki mają obecnie charakter waloryzacyjny, to należą się one wierzycielowi dopiero od dnia wyrokowania jako chwili, która decyduje o wysokości odszkodowania, stosownie do art. 363 § 2 k.c. Zadośćuczynienie wyliczone według cen z daty jego ustalenia - z reguły jest nią data orzekania - staje się zatem wymagalne dopiero w tej dacie i dopiero od niej dłużnik pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT