Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2009 roku, sygn. akt II Ca 850/09, niepublikowany

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że jak stanowi przepis art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powołany przepis wyraża dwie ogólne reguły: pierwszą - generalnie wymagającą udowodnienia powołanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz drugą regułę, która sytuuje ciężar dowodu danego faktu po stronie osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Generalnie - poza wyjątkami, z którymi nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie - ciężar dowodu spoczywa na powodzie.


Dnia 22 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2009 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko ... o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 07 lipca 2009 r., wydanego w sprawie IC 432/09

1. oddala apelację;

2. zasądza od powoda ... na rzecz pozwanego kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem drugiej instancji.

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2009r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.258, 92 zł.  z ustawowymi odsetkami od 19.10.2006r. W pozostałym zakresie - co

do kwoty 244 zł, stanowiącej koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy

- Sąd powództwo oddalił uznając, że wydatek ten:

1) powstał po zawarciu cesji, kiedy to poszkodowanej nie przysługiwało już , roszczenie  odszkodowawcze,  gdyż przeszło na powoda.  W tej  sytuacji

Nieuzasadnionym było podejmowanie przez nią czynności mających na celu

dochodzenie, czy ochronę zbytej wierzytelności;

2) był nieuzasadniony wobec profesjonalizmu powoda w zakresie prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych;

3) jego celem (wysoce prawdopodobnym) było rozeznanie się w wysokości spodziewanych zysków z uzyskanego odszkodowania, nie zaś weryfikacja stanowiska pozwanego co do wysokości odszkodowania.

Apelację od wyroku złożył powód, zaskarżając orzeczenie co do pkt II i III i zarzucając naruszenie prawa materialnego - przepisu art. 361 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, w wyniku czego Sąd I instancji uznał, że powodowi nie należy się zwrot kosztu sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy. Naruszenie prawa procesowego art. 233 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w wyniku czego Sąd I instancji przyjął mimo braku przekonywujących dowodów, że strony cesji zleciły sporządzenie opinii niezależnemu rzeczoznawcy celem rozeznania się w spodziewanych zyskach z należnego poszkodowanemu odszkodowania, pomijając przy tym, że powód nawet jako profesjonalista w zakresie naprawy pojazdu, nie musi znać się na metodologii oceny i kosztorysowania uszkodzeń pojazdów mechanicznych, obowiązujących w zawodzie rzeczoznawcy techniki pojazdowej.

Powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez zasądzenie na jego rzecz dodatkowo kwoty 1.502,92 zł z ustawowymi odsetkami od 19.10.2006r. i kosztów postępowania za obie instancje, ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie na jej rzecz od powoda kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Sad Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja okazała się nieuzasadniona.

Prawidłowe rozstrzygnięcie każdej sprawy uzależnione jest od spełnienia przez Sąd meriti dwóch naczelnych obowiązków procesowych, tj. przeprowadzenia postępowania dowodowego w sposób określony przepisami procesowymi oraz dokonania wszechstronnej oceny całokształtu okoliczności ujawnionych w toku sprawy. Rozstrzygnięcie to winno również znajdować oparcie w przepisach prawa materialnego adekwatnych do poczynionych ustaleń faktycznych. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszelkich rozstrzygnięć zapadających w toku postępowania sądowego, w tym również drugo-instancyjnych. Podkreślenia przy tym wymaga, że także Sąd odwoławczy orzeka w oparciu o całokształt zgromadzonego materiału dowodowego, dokonując na nowo jego własnej, samodzielnej i swobodnej oceny.

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że jak stanowi przepis art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powołany przepis wyraża dwie ogólne reguły: pierwszą -generalnie wymagającą udowodnienia powołanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz drugą regułę, która sytuuje ciężar dowodu danego faktu po stronie osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Generalnie - poza wyjątkami, z którymi nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie - ciężar dowodu spoczywa na powodzie.

W realiach sprawy, wobec zakwestionowania przez stronę pozwaną żądań powoda co do wysokości, powód powinien wykazać, że poniósł wydatek w kwocie 244 zł za sporządzenie przez ... kalkulacji naprawy.

Fakt poniesienia takiego wydatku przez powoda w żaden sposób nie wynika z przedłożonych przez niego w toku postępowania dokumentów, jak również z przesłuchania świadka ... . W przedstawionej fakturze VAT Nr 31/2006 ujęto wprawdzie także kwotę 244 zł, którą powód obciążył jednakże powyższe w żaden sposób nie wykazuje faktu, iż powód uiścił tę sumę ze środków własnych na rzecz określonej osoby. W ocenie Sądu Okręgowego okoliczność ta stanowiła wystarczającą podstawę do nie uwzględnienia żądania powoda w zakresie zapłaty przedmiotowej kwoty.

Nadto w niniejszej sprawie, oceniając całokształt okoliczności wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego, uznać należało, że wydatek ten nie był uzasadniony. Powód z uwagi na wykonywany zawód, w ramach którego świadczy usługi blacharsko-lakiernicze, posiada wiedzę fachową w zakresie naprawy pojazdów. W tych okoliczności wobec nieznacznych w istocie uszkodzeń pojazdu, obejmujących przedni zderzak, reflektor lewy z kierunkowskazem, uznać należało, że powód był w stanie samodzielnie ocenić koszty niezbędnych prac naprawczych czy lakierniczych, bez konieczności korzystania z usług osoby trzeciej. Podzielić również należy stanowisko Sądu I instancji, iż podejmowanie przez poszkodowaną czynności zlecenia wykonania' opinii po zawarciu umowy cesji nie było uzasadnione w zakresie dochodzenia jak i ochrony tej wierzytelności.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 385 k.p.c. postanowiono jak w sentencji. O kosztach postępowania przed Sądem II instancji orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT