Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 14 lutego 2008 roku, sygn. akt. I C 1176/07, niepublikowany

(...) w sprawach o odszkodowanie ciężar dowodu okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia spoczywa po stronie powodowej ( art 6 k.c. ). W szczególności do obowiązków powoda należało okazanie ze poniósł szkodę i precyzyjne ustalenie jej wysokości.


Sąd Rejonowy w Toruniu - Wydział I Cywilny w Toruniu na rozprawie ... sprawy z powództwa przeciwko o zapłatę

I. umarza postępowanie w zakresie żądania odsetek przypadających przed dniem 15 maja 2007r.

II. oddala powództwo,

III. zasądza   od   powoda na   rzecz   pozwanego kwotę 2.417zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

... domagał się od ... kwoty po 1.000 zł miesięcznie od 27 marca 2005 r. do 21 lutego 2006 r. z ustawowymi odsetkami od kwoty 10 000zł od dnia 15 maja 2007r. do dnia zapłaty. Podniósł, że 26 marca 2005 r. miał miejsce wypadek drogowy spowodowany przez osobę, która nie ubezpieczyła odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W czasie kolizji samochód powoda uległ całkowitemu zniszczeniu a pozwany wypłacił mu odszkodowanie 21 lutego 2006r. W związku ze zniszczeniem samochodu powód musiał  wynająć inny pojazd, ponieważ był on mu niezbędny do pracy oraz z uwagi stan zdrowia. Nowy samochód powód kupił dopiero po wypłacie odszkodowania. Koszt wynajęcia samochodu zastępczego powód ustalił ze swoim kontrahentem na 1,000 zł, miesięcznie, jednak pozwany zapłacił mu tylko 833,33zł  z tego tytułu twierdząc, ze zwrot wydatku należy mu się jedynie za okres 25 dni roboczych następujących bezpośrednio po wypadku.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że powód nie przedłożył dowodu zapłaty za wykonanie umowy najmu"  i nie przedstawił umowy Urzędowi Skarbowemu. Powoływał też argumenty wskazujące, że należne odszkodowanie z tytułu wynajęcia samochodu zastępczego zamykało się w zapłaconej już sumie a dalej idące roszczenia są nieuzasadnione.

Powód stwierdził z kolei, że nie musiał zgłaszać umowy najmu organom podatkowym, ponieważ w chwili jej zawarcia nie powstały dla jej stron żadne zobowiązania finansowe.  Rozliczenie nastąpi bowiem jednorazowo po wypłacie przez pozwanego odszkodowania.

Sąd ustalił co następuje:

26 marca 2005r. podczas wypadku drogowego uległ zniszczeniu samochód.

Sprawca wypadku ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Decyzję o wypłacie odszkodowania "za zniszczony samochód podjął  21 lutego 2006r.

27 marca 2005r., zawarł z ... umowę przedwstępną najmu samochodu. Zgodnie z punktem 4 ust 1. umowy najemca zobowiązał się płacić wynajmującemu kwotę 1000 zł. za każdy pełny miesiąc obowiązywania umowy.  Z kolei w myśl ustępu 2. punktu 4 umowy  zapłata całości zobowiązania nastąpić miała jednorazowo po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

30 marca 2005r. zawarł z ... umowę najmu samochodu, która w § 3 recypowała postanowienia punktu 4 umowy przedwstępnej.

... zapłacił kwotę 833,33zł z tytułu odszkodowania za wynajęcie samochodu zastępczego przez okres 25 dni roboczych następujących bezpośrednio po wypadku.

Sąd zważył co następuje:

1. Stan faktyczny w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia był bezsporny wobec czego Sąd ustalił go na podstawie; zgodnych oświadczeń stron.

2. Przed przystąpieniem do zasadniczych rozważań należy poczynić kilka uwag natury ogólnej.

Po pierwsze oczywiste jest, że zakres odpowiedzialności ... pokrywa się z odpowiedzialnością sprawcy wypadku nieubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej.

Po drugie, w sprawach o odszkodowanie ciężar dowodu okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia spoczywa po stronie powodowej ( art 6 k.c. ). W szczególności do obowiązków powoda należało okazanie ze poniósł szkodę i precyzyjne ustalenie jej wysokości.

Po trzecie, w świetle art. 361 § 2 k.c. szkoda na gruncie prawa cywilnego polega albo na uszczerbku w majątku poszkodowanego (damnum emergens) albo na utracie korzyści (:lucrum cessans ). Innymi słowy szkodę stanowi wartość, o którą majątek poszkodowanego, zmniejszył się na skutek wyrządzenia mu szkody albo wartość, która do niego nie weszła, chociaż miało to miejsce, gdyby szkody nie wyrządzono.

3. Bezsporne było pomiędzy stronami, że powód zawarł umowy przedwstępną i ostateczną najmu samochodu zastępczego. Nie było też kontrowersji, że nie zapłacił jeszcze wynajmującemu Wniosek ten jednoznacznie wynika bowiem z treści umów, które powód zawierał / oraz z oświadczeń strony powodowej. Paragraf 3. umowy z dnia 30 mai ca stanowił bowiem, ze zapłata całości zobowiązania nastąpi jednorazowo po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela. Umowa ta nie została ponadto zgłoszona organom podatkowym, ponieważ, jak twierdziła strona powodową me rodziła dla stron konsekwencji finansowych.

Z tego względu uzasadnione jest twierdzenie, że powód nie poniósł jeszcze szkody w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. Żaden element majątkowy nie wyszedł przecież jeszcze z jego majątku wobec czego powództwo należało oddalić jako przedwczesne.

4. Jedynie dla porządku wypada stwierdzić, że zaciągnięcie przez powoda zobowiązania do zapłaty czynszu za wynajęcie samochodu zastępczego nie stanowi szkody, która podlega rekompensacie Tak już była mowa i jak stwierdził sam powód, nie poniósł on jeszcze finansowych konsekwencji zawarcia umowy. Obciążenie majątku długiem z tytułu czynszu nie lodzi zatem dla niego żadnych negatywnych konsekwencji i tylko teoretycznie zmniejsza jego majątek. Z obowiązujących przepisów wynika zaś, że dopiero poniesienie rzeczywistych strat powoduje powstanie roszczenia o odszkodowanie. Wprawdzie nie da się wykluczyć, że zwiększenie pasywów może stanowić samo w sobie szkodę, jednak sytuacja taka nie ma miejsca na gruncie przedmiotowej sprawy.

Do pomyślenia jest przecież, że powód w ogóle nie zapłaci czynszu wynajmującemu. Wyobrazić można sobie przecież zwolnienie go z długu, przedawnienie roszczenia czy inne zdarzenie tego typu. Uwzględnienie powództwa w takim przypadku prowadziłoby natomiast do wzbogacenia powoda. Pozwany nie mógłby zaś odzyskać wypłaconej kwoty, ponieważ świadczył na podstawie prawomocnego wyroku. Bez większego ryzyka należy zatem stwierdzić, że powód poniesie szkodę podlegająca rekompensacie dopiero z chwilą zapłaty czynszu wierzycielowi.

5. Tylko na marginesie Sąd zauważa, że powód nie udowodnił, że zapłacił wynajmującemu dochodzona kwotę. Był zaś reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, który został zobowiązany do podniesienia wszystkich twierdzeń i złożenia wniosków dowodowych w trybie art. 207 § 3 k.p.c. Istotne jest natomiast, że pozwany zaprzeczył, że powód poniósł zapłacił za wynajęcie samochodu. Stronę powodową obciążała zatem konieczność udowodnienia tej okoliczności. Powód nie wykazał jednak inicjatywy zmierzającej w tym kierunku. Powództwo tym bardziej więc podlegało oddaleniu.

6. Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie żądania odsetek za okres od 27 kwietnia 2005r. do od 14 maja 2007r. ponieważ powód cofnął pozew w tym zakresie i zrzekł się roszczenia ( art. 355 pkt 1 k.p.c. )

7.O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT