Definicja pojęcia - ubezpieczenie

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2010 roku, sygn. akt I CSK 439/09. niepublikowany

  Właściwość zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia polega m. in. na tym, iż będąca jego elementem wierzytelność wobec ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania ubezpieczeniowego jest szczególną postacią wierzytelności przyszłej, a mianowicie wierzytelnością warunkową, bo jej powstanie strony umowy ubezpieczenia uzależniają od zdarzenia przyszłego i niepewnego, a mianowicie od wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym. Do chwili wystąpienia tego zdarzenia wierzytelność jako prawo podmiotowe nie istnieje, a istnieje jedynie ekspektatywa wierzytelności, a więc względne prawo tymczasowe. Pełny skutek umowy przelewu wierzytelności przyszłej łączyć należy dopiero z powstaniem wierzytelności cedenta, który w dacie dokonywania cesji rozporządził jedynie nieistniejącym jeszcze prawem, bo wierzytelnością przyszłą.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 roku, sygn. akt XX GC 387/08, niepublikowany

  Mając zatem na uwadze fakt, że strony łączyła umowa ubezpieczenia, zaszło zdarzenie powodujące powstanie odpowiedzialności ubezpieczeniowej ZU S.A. tj. kradzież ładowacza o wartości na dzień 7 kwietnia 111.213,13 zł i nie wystąpiły okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela Sąd na podstawie art. 805 §1 kc w zw. z art. 807§ 1 kc i art. 818 kc zasadził w/w kwotę oddalając powództwo w pozostałej części.


 • Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 28 stycznia 2009 roku, sygn. akt VI ACa 951/08, niepublikowany

  Stanowisko pozwanej, zdaje się, wskazuje też na to, iż powódka, jako właścicielka samochodu w 2/3 części, nie może dochodzić świadczenia z polisy w pełnej wysokości. Takie stanowisko należy uznać za błędne. Powódka w niniejszej sprawie dochodzi wypłaty świadczenia określonego w łączącej ją z pozwaną umowie ubezpieczenia, nie zaś odszkodowania z tytułu deliktu lub niewykonania bądź   nienależytego   wykonania   umowy. Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela nie jest kategorią odszkodowania z czynu niedozwolonego (art. 415 kc) czy nawet odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy (art. 471 kc), jest tylko świadczeniem umownym - zgodnie z definicją zawartą w art. 805 § 1 i § 2 pkt 1 kc. Pozwana też nie wykazała, że przysługujące powódce świadczenie ma odpowiadać jedynie 2/3 rzeczywistej wartości samochodu w chwili powstania szkody. Pozwana dobrowolnie zawarła z powódką umowę ubezpieczenia samochodu, obejmującą obowiązek wypłaty  jej   całego   świadczenia   gdyby   nastąpił   wypadek przewidziany w umowie. Stąd winna wobec zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę świadczenie przewidziane umową spełnić.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2004 roku, sygn. akt V CK 481/03, niepublikowany

  Ogólne warunki umów, stanowiące integralną część zawartej przez strony umowy ubezpieczenia, podlegają wykładni według reguł określonych w art. 65 § 2 k.c., gdy ich postanowienia nie są precyzyjne i stwarzają wątpliwości co do ich istotnej treści. Wykładnia ta nie może pomijać celu, w jakim umowa została zawarta, a także natury i funkcji zobowiązania. Celem umowy jest zaś niewątpliwie udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i z tej przyczyny miarodajny do wykładni jej postanowień jest punkt widzenia tego, kto jest chroniony. 

  Jeżeli z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone wszystkie szkody powstałe wskutek braku spełnienia wszelkich norm obowiązujących w budownictwie, to w istocie funkcja ochronna umowy ubezpieczenia okazuje się iluzoryczna. Z istoty umowy ubezpieczenia nie wynika oczywiście zakaz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy szkoda powstała lub uległa zwiększeniu wskutek zaistnienia przesłanek określonych w samej umowie lub w stanowiących jej część kwalifikowanych wzorcach, jakimi są ogólne warunki umów. Niewątpliwie jednak spełnienie funkcji ochronnej umowy ubezpieczenia wymaga, aby przed jej zawarciem ubezpieczający miał świadomość, jakie wypadki ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność kontrahenta. Ogólne warunki powinny zatem w sposób precyzyjny takie wypadki określać, a w razie niejasności czy wątpliwości postanowienia te należy interpretować na korzyść ubezpieczającego.


 • Wyrok z dnia 17 maja 1994 r. sąd apelacyjny w Gdańsku I ACr 311/94 POSAG 1994/2/36
  Nie należy mylić sposobów naprawienia szkody (o czym stanowi art. 363 § 1 k.c.) i zobowiązania przemiennego (art. 365 § 1 k.c.) z podstawami wyceny szkody ustalonej przez TUiR "W" S.A.
  Świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia zawsze polega na zapłacie określonej sumy pieniężnej. Wskazuje na to wprost treść art. 805 § 2 k.c. Dlatego przy umowie ubezpieczenia przepisy art. 363 § 1 k.c. i art. 365 k.c. z reguły nie znajdują zastosowania.

 • Wyrok z dnia 4 września 1998 r. Sąd Najwyższy II CKN 877/97 Wokanda 1998/12/4, Biul.SN 1998/12/13
  Nie stanowi naruszenia art. 805 kc odmowa wypłaty i zarządzenia odszkodowania z ubezpieczenia auto-casco samochodu pochodzącego z kradzieży, jeżeli ubezpieczający nie dochował przy nabyciu samochodu nawet minimalnych wymagań staranności.

 • Wyrok z dnia 28 stycznia 1999 r. Sąd Najwyższy III CKN 147/98 OSP 1999/6/118
  Sprzeczne jest z celem ubezpieczenia mienia od kradzieży lub rabunku objęcie nim także przedmiotów materialnych, które nie nadają się do zabrania celem przywłaszczenia (art. 65 k.c.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT