Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń majątkowych

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 września 2009 roku, sygn. akt XXIII Ga 412/09, niepublikowany

  Powód zasadnie domagał się zapłaty za parkowanie uszkodzonego pojazdu, gdyż wiązało się to z koniecznością wypełnienia obowiązku zabezpieczenia pojazdu przed dalszymi uszkodzeniami, czego wymagały od powoda OWU AC.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2009 roku, sygn. akt XXIII GA 50/09, niepublikowany

  W oparciu o ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd Rejonowy oraz częściowo przez Sąd Okręgowy (art. 382 kpc) pozostała część należnego powodowi odszkodowania zamyka się kwotą 2.579,15 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 10.095,15 zł ( koszty naprawy wyliczone przez biegłego ) minus kwota 7.808,38 zł ( wypłacone przez pozwanego odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu ) i kwota 292 zł (wypłacone przez pozwanego koszty holowania ) = 2.579,15 zł. Taką też kwotę, na podstawie art. 805 kc § 1 i 2 należało zasądzić na rzecz powoda.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku, sygn. akt. XXOOO Ga 132/09, niepublikowany

  Zgodnie z art. 805 § 1 kc pozwany w zamian za składkę zobowiązał się do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Świadczeniem tym, zgodnie z art. 805 § 2 pkt 1 kc jest określone odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie.

  Zgodnie z umową ubezpieczenia AC i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC (§4 pkt 8) takie odszkodowanie zostało ustalone w umowie ubezpieczenia. Z treści § 5.1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC stanowiących integralną cześć umowy ubezpieczenia wynika, że przedmiotem ubezpieczenia jest objęty pojazd i stosownie do § 6 pkt 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe w pojeździe i wyposażeniu, na skutek zdarzeń wskazanych w tym zapisie OWU AC. Również z § 25.1 OWU AC nie wynika, aby koszty dodatkowe, określone umową stron, przewidywały koszty sporządzenia własnej wyceny szkody. Zatem, w zakres odszkodowania ubezpieczeniowego, sprecyzowanego w umowie ubezpieczenia, nie wchodziły koszty sporządzenia własnej wyceny kosztów naprawy pojazdu. Natomiast fakt wypłaty przez pozwanego na rzecz powoda odszkodowania w niższej wysokości niż należna, nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym z poniesionymi przez powoda kosztami własnej wyceny pojazdu, bowiem bez względu na to czy powód dokonałby własnej wyceny i tak służyło prawo do dochodzenia należności w zakresie żądania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia AC i zgłoszenia przed Sądem wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.


 • Wyrok z dnia 13 lipca 1965 r. Sąd Najwyższy I CR 591/63 OSNC 1966/2/31
  Zmiana przeznaczenia kutra, który jest ubezpieczony na warunkach szczególnych polisy rybackiej, zwalnia zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z tą zmianą.

 • Wyrok z dnia 15 sierpnia 1974 r. Sąd Najwyższy II CR 399/74 OSNC 1975/5/87
  Paragraf 4 ust. 1 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia od uszkodzeń pojazdów samochodowych (auto-casco) jednostek gospodarki nieuspołecznionej z 1967 r. wyłącza odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody powstałe w czasie naprawy pojazdu, jak również wskutek użycia pojazdu przed ukończeniem naprawy. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w sytuacji, gdy samochód ma być poddany w dwóch różnych warsztatach naprawczych dwom rodzajom napraw: głównym i lakierniczym oraz gdy właściciel (lub osoba przez niego upoważniona) odbiera naprawiony w pierwszym warsztacie samochód jako sprawny technicznie i używa go do jazdy przed dokonaniem napraw lakierniczych.
  Za uszkodzenie przeto pojazdu w takich warunkach Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na zasadzie zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco.

 • Wyrok z dnia 24 lutego 1977 r. Sąd Najwyższy II CR 25/77 OSNC 1978/2/31
  Szkodami spowodowanymi przez powódź w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 6 ogólnych warunków ubezpieczenia kontraktowanej produkcji roślinnej, zatwierdzonych decyzją Ministra Finansów z dnia 14 IV 1972 r., są szkody powstałe na terenach, które chociażby na krótki czas zostały pokryte wodą na skutek opadów deszczu.

 • Wyrok z dnia 25 stycznia 1979 r. Sąd Najwyższy I CR 454/78 OSNC 1979/10/192
  Przewidziane w § 8 ust. 2 porozumienia z dnia 25 kwietnia 1977 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Ogrodnictwa w Warszawie a Państwowym Zakładem Ubezpieczeń ograniczenie wysokości odszkodowania przysługującego plantatorowi za zniszczenie plonów wskutek wypadku losowego, uzależnione od stopnia realizacji umowy kontraktowej w okresie ubiegłym, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy niepełne wykonanie umowy w tym okresie nastąpiło z przyczyn od plantatora niezależnych. Przyczyny te nie powtórzyły się w okresie, za który domaga się on odszkodowania, i jedyną przyczyną niewykonania umowy stał się wypadek losowy objęty umową ubezpieczenia. Ciężar dowodu w tym kierunku obciąża plantatora.

  Uwaga: Teza częściowo nieaktualna

 • Wyrok z dnia 16 lipca 1997 r. sąd apelacyjny w Warszawie I ACa 441/97 Wokanda 1998/11/46, Apel.-W-wa 1998/1/6
  Wypadkiem ubezpieczeniowym skutkującym obowiązek wypłaty odszkodowania w oparciu o umowę stron jest częściowo utrata pojazdu na skutek kradzieży odłączonych w związku z remontem i przeglądem jego części składowych.

 • Wyrok z dnia 27 lipca 1999 r. Sąd Najwyższy I CKN 496/99 OSNC 2000/2/39, Wokanda 1999/10/8, Biul.SN 1999/10/8, M.Prawn. 1999/12/28, OSP 2000/1/6, Pr.Gosp. 2000/3/10
  Zalanie rzeczy wodą użytą do gaszenia pożaru objęte jest ryzykiem ubezpieczenia budynku, budowli i mienia od ognia i innych żywiołów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT