Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń osobowych

 • Wyrok z dnia 27 września 1971 r. Sąd Najwyższy III CRN 332/71 OSNC 1972/4/73
  Wypadnięcie jądra galaretowatego jako bezpośrednie następstwo wysiłku fizycznego stanowi nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu § 1 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zatwierdzonych decyzją Ministra Finansów z dnia 13 XII 1955 r. i z dnia 26 IV 1960 r.

 • Wyrok z dnia 26 marca 1975 r. Sąd Najwyższy III CRN 460/74 OSNC 1976/5/111
  Jeżeli osoba ubezpieczona doznała wylewu krwi do mózgu wskutek nadmiernego wysiłku fizycznego przy wykonywaniu pracy, zdarzenie to jest nieszczęśliwym wypadkiem w rozumieniu § 5 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zatwierdzonych decyzją Ministra Finansów z dnia 11.VIII.1970 r.

 • Wyrok z dnia 5 grudnia 1985 r. Sąd Najwyższy III CRN 404/85 OSNC 1986/11/177
  Stanowiący nieszczęśliwy wypadek zawał serca, jako następstwo wysiłku fizycznego przy wykonywaniu pracy, wyłączony jest z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zatwierdzonych decyzją Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 1970 r. Nr RF/RMU/4030-03/NW/70, zmienionych m.in. decyzją Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1979 r. Nr GSU/4030-101/79.

 • Wyrok z dnia 14 września 1994 r. sąd apelacyjny w Lublinie I ACr 221/94 Wokanda 1995/10/46
  Ustalenie wysokości świadczenia zakładu ubezpieczeń przez mechaniczne przeliczenie wniesionej składki przez osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia renty odroczonej, przy zastosowaniu przyjętego miernika obiektywnego, godzi w uzasadniony interes tego zakładu, obarczając go wyłącznie skutkami nie dającej się wcześniej przewidzieć hiperinflacji i przez to narusza wymogi art. 3581 § 3 kc.

 • Wyrok z dnia 23 lutego 1994 r. sąd apelacyjny w Lublinie I ACr 34/94 Wokanda 1994/10/53
  Jeżeli sens praktyczny zawartej umowy ma zostać zachowany, a taką miały wolę strony przy jej zawieraniu, to otrzymywana przez ubezpieczonego renta musi mieć wymierną ekonomicznie wartość, co najmniej zbliżoną do pierwotnie przez strony zakładanej. Za takim rozwiązaniem zdecydowanie przemawia uzasadniony i zasługujący na udzielenie mu priorytetu interes ubezpieczonego, a wzgląd na zasady współżycia społecznego ten punkt widzenia dodatkowo umacnia.
   Rozwiązanie takie godzi w pewnym stopniu w interes zakładu ubezpieczeniowego jako przeciwstawny interesowi ubezpieczonego. W tej sprawie interes pozwanego zakładu powinien ustąpić przed interesem powódki (ubezpieczonej) z uwagi na znaczną dysproporcję możliwości finansowych stron i fakt, że uwzględnienie powództwa nie podważy podstawy bytu i funkcjonowania pozwanego zakładu ubezpieczeniowego.

 • Wyrok z dnia 24 stycznia 2001 r. Sąd Najwyższy V CKN 189/00 OSNC 2001/7-8/115, Biul.SN 2001/4/16, Pr.Gosp. 2001/9/13, M.Prawn. 2001/10/547
  Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za skutki nieszczęśliwego wypadku, objęte ubezpieczeniem na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ogłoszonych zarządzeniem Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zbioru taryf składek za to ubezpieczenie (M.P. Nr 7, poz. 53), które ujawniły się po upływie 24 miesięcy od dnia tego wypadku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT