Wysokość świadczeń z umowy ubezpieczenia

 • Wyrok Sądu Okręgowego w warszawie z dnia 13 lutego 2009 roku, sygn. akt XXIII GA 40/09, niepublikowany

  Skoro strony przewidziały zasady obliczania szkody w umowie i OWU, to wobec zajścia wypadku objętego ubezpieczeniem, zgodnie z art.805§l k.c. pozwany był zobowiązany spełnić świadczenie.

  Wszelkie zarzuty apelacji dotyczące oceny czy oferta z Internetu spełniała czy też nie spełniała wymagań oferty wg k.c., w ogóle nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, ze względu na treść umowy stron dot. zawartego w umowie sposobu ustalenia szkody.

  Strony bowiem określiły umownie sposób ustalenia szkody, nie wskazując, że podstawą do uwzględnienia wysokości cen rynkowych będzie wartość określona w ofertach z aukcji internetowej. Wprost przeciwnie, w umowie przyjęły wartość wg katalogów Eurotex lub Info-Ekspert.


 • Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 19 grudnia 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 657/08, niepublikowany

  Pozwany ma rację, że powódka nie wykazała konieczności parkowania samochodu po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Rejonowy nie wyjaśnił powodów, dla których uznał, że powódka zasadnie domagała się zwrotu kosztów parkowania za cały okres wskazany w fakturze obejmującej zapłatę za 11 dni parkowania. Nie było w sprawie sporne, że oględziny zostały dokonane w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia. Pełnomocnik powódki przyznał na rozprawie apelacyjnej, że za czas naprawy samochodu nie były pobierane opłaty z tytułu kosztów jego parkowania. W tej sytuacji nie było podstaw do zasądzenia powódce należności za okres parkowania samochodu po dokonaniu oględzin, gdyż powódka mogła następnie bezzwłocznie oddać pojazd do warsztatu naprawczego. Z tych też względów zaskarżony wyrok należało z mocy art. 386 § 1 kpc zmienić poprzez obniżenie zasądzonej kwoty odszkodowania o równowartość kosztów parkowania za 6 dni.


 • Wyrok Sądu Okręgowego Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 roku, sygn. akt XXIII Ga 210/09, niepublikowany

  Nie sposób podzielić poglądu Pozwanego, iż zasadna jest kwota odszkodowania obejmująca jedynie kwotę netto. W potwierdzeniu pokrycia ubezpieczeniowego z dnia 7 września 2006 r. wystawiona,, w Inspektoracie ZU S.A. w P. wskazane jest, iż uszkodzony pojazd był ubezpieczony z pełną opcją obejmującą podatek VAT.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT