Zawarcie umowy ubezpieczenia

 • Wyrok z dnia 22 lutego 1966 r. Sąd Najwyższy I CR 413/65 OSP 1967/7/177
  W razie otrzymania zgłoszenia do ubezpieczenia złożonego na niewłaściwym formularzu i w niewłaściwym trybie, z którego jednak wynika niewątpliwie zamiar ubezpieczenia, PZU ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zainteresowanego, że zgłoszony wniosek nie może odnieść skutku oraz pouczenia go o konieczności i sposobie zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli PZU zaniecha tego, odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę spowodowaną przez swoich pracowników polegającą na utracie tego, co ubezpieczający otrzymałby w razie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Uchwała z dnia 29 maja 1978 r. Sąd Najwyższy III CZP 32/78 OSNC 1979/3/45
  Brak podpisu ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków na deklaracji zgody w sytuacji, gdy ubezpieczony wyrażał wolę przystąpienia do ubezpieczenia i opłacał składkę, nie powoduje nieważności umowy ubezpieczeniowej.

 • Wyrok z dnia 18 maja 1979 r. Sąd Najwyższy III CRN 287/78 OSNC 1980/1-2/9
  Przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzonych decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1970 r., wymaganie podpisania tzw. deklaracji zgody przez osobę przystępującą do grupowego ubezpieczenia pracowników oznacza - wobec braku zastrzeżenia, że brak podpisu powoduje nieważność umowy ubezpieczeniowej - wprowadzenie dla tego oświadczenia woli formy pisemnej dla celów dowodowych (art. 74 § 1 k.c.).
  Nie jest konieczne, aby pismo uprawdopodobniające w rozumieniu art. 74 § 2 k.c. fakt dokonania czynności prawnej, który stanowi podstawę dopuszczenia dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron dla wykazania, że czynność ta została dokonana, pochodziło od strony, przeciwko której dowód taki ma być prowadzony, ani też, aby było podpisane przez jedną ze stron.

 • Wyrok z dnia 16 września 1980 r. Sąd Najwyższy II CR 295/80 OSNC 1981/4/67
  Zakład ubezpieczeń, zawierając umowę ubezpieczenia lub dokonując ubezpieczenia na podstawie przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach, ma obowiązek ustalić, czy ubezpieczający jest właścicielem i czy ewentualnie spełnia inne jeszcze wymagania istotne z punktu widzenia prawa ubezpieczeń. Niezadośćuczynienie temu obowiązkowi może uzasadniać winę Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, polegającą na pozbawieniu określonej osoby możliwości skorzystania z odpowiednich form ubezpieczenia mienia. Nie jest w takim wypadku wyłączona konwersja zastosowanego typu ubezpieczenia na ubezpieczenie, które by zapewniało przynajmniej częściowo rekompensatę strat.

 • Uchwała z dnia 8 lipca 1992 r. Sąd Najwyższy III CZP 80/92 OSNC 1993/1-2/14
  Ubezpieczającemu, który zawarł umowę ubezpieczenia auto-casco, przysługuje od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie za utracony pojazd także wówczas, gdy okaże się, że wskutek nabycia w dobrej wierze od osoby nieuprawnionej wcześniej już skradzionego pojazdu, w chwili utraty pojazdu nie uzyskał on jeszcze prawa własności na podstawie art. 169 § zd. 1 k.c.

 • Wyrok z dnia 26 lutego 1992 r. sąd apelacyjny w Łodzi I ACr 25/92 OSA 1992/10/70
  Brak statusu właściciela po stronie powoda nie skutkuje nieważności umowy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającemu nie można zarzucić złej wiary. Powód uważał się za właściciela i jako taki wyraził wolę zawarcia umowy.
  Zawarcie (...) umowy ubezpieczenia auto-casco wyłącznie w oparciu o ważny dowód rejestracyjny pojazdu, bez sprawdzenia dokumentów żródłowych, bez próby uzyskania informacji z instytucji prowadzącej rejestr samochodów skradzinych, uznać należy za ryzyko działalności ubezpieczyciela, a odmowa wypłaty odszkodowania jest przerzuceniem tego ryzyka na ubezpieczającego.

 • Wyrok z dnia 14 marca 1996 r. sąd apelacyjny w Łodzi I ACr 62/96 OSA 1997/1/4, OSAŁ 1996/2/24
  Na tle przepisów Kodeksu cywilnego, zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 805 § 1 ) następuje w chwili złożenia przez ubezpieczającego oferty i jej przyjęcia poprzez zakład ubezpieczeń. Dla skuteczności zawarcia takiej umowy nie jest wymagana żadna forma kwalifikowana. Dokumenty wymienione w art. 809 § 1 k.c. stanowią jedynie dowody (potwierdzenie) - zawarcia umowy - podlegające ocenie zgodnie z zasadami z art. 74 i art. 75 k.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT