Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt: VI C 15/13, niepublikowany

  Ustalenie przez lekarza orzecznika okresowej całkowitej niezdolności do pracy, nie może być utożsamiane z trwałą całkowitą niezdolnością do pracy, nie mieści się w zakresie ubezpieczenia gwarantowanej powódce, stanowi przyczynę odmowy przyjęcia na siebie obowiązku spłaty na rzecz w/w banku pozostałego do spłaty kredytu.

  Wyrok ten w punkcie III ('trzecim') sentencji stanowi, iż ubezpieczyciel ma obowiązek jasnego i jednoznacznego formułowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pozostałych dokumentów koniecznych przy zawarciu umowy i ponosi konsekwencje wszelkich uchybień w tym zakresie, a dla zwolnienia go od odpowiedzialności nie wystarczy stwierdzenie, że przedstawił o.w.u. ubezpieczającemu, który mógł się z nimi zapoznać, jeżeli dokumenty te zawierały uregulowania niejasne, wieloznaczne, mylące i obiektywnie niezrozumiałe dla przeciętnego adresata.

  Sąd w niniejszej sprawie doszedł do przekonania, iż postanowienia zawarte w umowach pożyczki dotyczące ubezpieczenia pożyczek, także w certyfikacie, ale przede wszystkim w szczególnych warunkach umowy niejasne, niejednoznaczne, obiektywnie niezrozumiałe dla powódki nie znającej się na przepisach i nierozumiejącej zawiłości z dziedziny bankowości i ubezpieczeń. Zdefiniowanie w SWU całkowitej niezdolności do pracy jako także- trwałej niezdolności do pracy jest niedozwolonym postanowieniem umownym przyjętego przez bank i ubezpieczyciela wzorca umowy (zwanym klauzulą abuzywną, postanowieniem nieuczciwym, niegodziwym).Postanowienia z wzorca umowy, nie zostały uzgodnione indywidualnie z powódka, powódka nie miały na nie wpływu, dlatego nie mogą jej wiązać w zakresie ustaleń, iż choroba nowotworowa powódki, nie powoduje u niej całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ całkowita niezdolność jest okresowa, a nie trwała, co wynika z orzeczenia lekarza orzecznika KRUS. Postanowienia powyższe, kształtują prawa i obowiązki powódki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jej interes. Działanie pozwanego, wykorzystującego niewiedzę powódki konsumenta, należy zakwalifikować jako  przejaw nieuczciwej praktyki rynkowej.


 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 września 2007 roku, sygn. akt. I A Ca 393/07, opublikowany OSAB 3-4/2007

  Konstrukcję umowy na korzyść osoby trzeciej przewidują ogólne prze­pisy umowy ubezpieczenia zawarte w Kodeksie cywilnym, tj. art. 808 § 1 kc, który stanowi lex specialis do art. 393 k.c. w takim zakresie, w jakim dopuszcza zawieranie umów ubezpieczenia na rzecz osoby nieoznaczonej. Ubezpiecze­nie na rzecz osoby trzeciej (oznaczonej bądź nieoznaczonej w umowie polega na tym, że ubezpieczający opłaca składki ubezpieczeniowe, a osoba trzecia jest uprawniona do świadczeń ze strony ubezpieczyciela - w przypadku ubez­pieczenia majątkowego - do wypłaty określonego odszkodowania za szkodę powstałą na skutek przewidzianego w umowie wypadku.


 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 września 2007 r., sygn. akt IA Ca 303/07, opubl. OSAB nr 3-4/2007

  Konstrukcję umowy na korzyść osoby trzeciej przewidują ogólne prze¬pisy umowy ubezpieczenia zawarte w Kodeksie cywilnym, tj. art. 808 § 1 kc, który stanowi lex specialis do art. 393 kc w takim zakresie, w jakim dopuszcza zawieranie umów ubezpieczenia na rzecz osoby nieoznaczonej. Ubezpiecze¬nie na rzecz osoby trzeciej (oznaczonej bądź nieoznaczonej w umowie polega na tym, że ubezpieczający opłaca składki ubezpieczeniowe, a osoba trzecia jest uprawniona do świadczeń ze strony ubezpieczyciela - w przypadku ubez¬pieczenia majątkowego - do wypłaty określonego odszkodowania za szkodę powstałą na skutek przewidzianego w umowie wypadku.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2000 r., sygn. akt I CKN 331/98, niepublikowany

  Umowa wymieniona w art. 808 § 1 k.c. może być umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto albo umową ubezpieczenia na cudzy rachunek.
  Art. 808 k.c. stanowi lex specialis w stosunku do art. 393 k.c. w takim zakresie, w jakim dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz osoby nieoznaczonej. W pozostałym zakresie uregulowanie art. 808 k.c. nie odbiega od zasad określonych w art. 393 k.c. W związku z tym umowy na rzecz osoby trzeciej nie domniemywa się.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1984 r., sygn. akt II CR 329/84, niepublikowany

  Można się zgodzić również z wypowiedzią, że ubezpieczonym /uprawnionym do świadczenia/ może się stać podmiot nie będący stroną umowy, gdy jest osobą trzecią na rzecz której strony zawarły umowę ubezpieczenia.  Tak art. 808 k.c. jak i § 21 ust. 1  o.w.u., dozwa¬lały Gminnej Spółdzielni na zawarcie na rzecz powoda umowy ubezpieczenia z pozwanym Zakładem Ubezpieczeń. Był on przecież dysponentem mienia złożo¬nego w lokalu tej Spółdzielni, które dotknął wypadek ubezpieczenio¬wy, a składkę na rzecz ubezpieczyciela odprowadzała – odpowiednio podwyższając ryczałt obciążający powoda - od tego także mienia zatrudniająca go Spółdzielnia. /§ 22 ust. 2  o.w.u./. Z umowy - zawartej na jego rzecz - nabyłby zaś powód uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ubezpieczeniowego wprost od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 maja 2008 r., Sygn. akt X Ga 70/08, niepublikowany

  Sytuacja prawna (prawa i obowiązki) ubezpieczającego i ubezpieczonego jest ukształtowana odmiennie. Na ubezpieczającym ciąży obowiązek zapłaty składki, od którego to obowiązku jest zwolniony ubezpieczony, który posiada z kolei ustawowe uprawnienie żądania świadczenia ubezpieczeniowego wprost od ubezpieczyciela, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. W braku odmiennej umowy odszkodowanie lub należne świadczenie przysługuje osobie trzeciej bezpośrednio od ubezpieczyciela. Umowa może jednak przewidywać, że uprawnionym do odbioru świadczenia jest ubezpieczający, który następnie zobowiązany będzie do przelewu na ubezpieczonego wierzytelności wobec ubezpieczyciela lub do przekazania uzyskanego od ubezpieczyciela świadczenia, co określa się mianem pośredniego ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT