Niezapłacenie składki w terminie

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2000 roku, sygn. akt II CKN 727/98, niepublikowany

  W szczególności trudno zaaprobować pogląd, oczywiście sprzeczny z § 13 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia, że jakikolwiek termin płatności drugiej raty wyznaczono na dzień 27 października 1996 r., to jednak, skoro wysokość pierwszej raty wyniosła 50 % pełnej składki, odpowie­dzialność ZU powinna obejmować pełne pierwsze półrocze, tj. sięgać do dnia 27 grudnia 1997 r.


 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 roku, sygn. akt III CZP 10/95, OSNC 1995/6/89

  Postanowienie § 15 ust. 2 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia auto-casco stanowiące, że odpowiedzialność ZU kończy się w razie nieopłacenia kolejnej raty składki z upływem terminu płatności raty składki określonego w dokumencie ubezpieczenia nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy ubezpieczenia.


 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia z dnia 28 października 1992 roku, sygn. akt I ACr 432/92, OSA 1993/3/19

  W razie niezapłacenia raty składki, ubezpieczycielowi służy jedynie roszczenie o zapłatę takiej raty składki, natomiast nie ma miejsca skutek dalej idący w postaci wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej, chyba że co innego wynika z umowy ubezpieczeniowej.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 235/08, niepublikowany

  Złożenie wniosków ubezpieczeniowych i zawarcie na ich podstawie kolejnych polis stanowiło kontynuację poprzednich umów obejmujących pojazdy wymienione w pozwie. Przepis § 35 ust. 3 nie dotyczy stosunku umownego stanowiącego kontynuację. Powód wprawdzie opłacił składki po upływie terminu umownego, jednakże w okresie trwania umowy. Nie można zatem przyjąć, jak to uczynił Sąd I instancji, że doszło do przerwania stosunku umownego, a następnie do ponownego jego nawiązania, co nakładać miało na powoda takie obowiązki jakby umowę zawierał po raz pierwszy. W ocenie Sądu Okręgowego ubezpieczycie nie miał podstaw do żądania od powoda dostarczenia pojazdów do sfotografowania, bowiem czynność ta została już dokonana przy zawarciu umowy.


 • Wyrok z dnia 14 marca 1997 r. sąd apelacyjny w Łodzi I ACa 111/97 OSA 1998/1/5, Wokanda 1998/1/47
  W świetle §§ 3, 9 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 92, poz. 546 z późn. zm.), odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje z końcem okresu, na który przypadała nie zapłacona składka - wobec rozwiązania umowy (art. 814 § 2 k.c.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT