Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przed zapłaceniem składki

  • Wyrok z dnia 10 kwietnia 2000 r. Sąd Najwyższy V CKN 13/00 Biul.SN 2000/6/13, Wokanda 2000/7/10, OSP 2000/12/187
    Zasadność naruszenia art. 814 par. 2 k.c. uwarunkowana jest wykazaniem, że w świetle przepisów k.c. o zawarciu umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki.

  • Wyrok z dnia 20 marca 2003 r. Sąd Najwyższy III CKN 907/00 OSNC 2004/6/94, Biul.SN 2003/8/10
    W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych przepis art. 814 § 2 k.c. ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki opłacanej jednorazowo, która nie została uiszczona w terminie. Poza tym umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych przestaje wiązać strony jedynie w wyniku zaistnienia jednego ze zdarzeń określonych w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz. U. Nr 36, poz. 220).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT