Konsekwencje podania nieprawdziwych informacji

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 roku, sygn. akt IV CK 113/05, niepublikowany

  Niedopełnienie przez ubezpieczającego powinności wynikających z art. 815 § 1 i 2 k.c. uprawnia zakład ubezpieczeń do odmowy wypłaty świadczenia tylko wtedy, gdy pociąga za sobą określone skutki. Sankcja za naruszenie przez ubezpieczającego wymienionych obowiązków jest, bowiem złagodzona przez wyłączenie negatywnych dla ubezpieczającego konsekwencji, jeżeli nieujawnione okoliczności nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku (art. 815 § 3 k.c.).


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008 roku, sygn. akt IV Ca 1048/08, niepublikowany

  Jak wynika z treści aż nader obszernego i wszechstronnego uzasadnienia Sąd ten uwzględnił żądanie z tej  przyczyny, iż skarżąca nie udowodniła w toku procesu, że nadciśnienie tętnicze  na które cierpiała ubezpieczona jest chorobą tętnic i żył upośledzających krążenie.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2004 r., sygn. akt V CK 54/04, niepublikowany

  Strony mogą wprowadzić do umowy ubezpieczenia zastrzeżenia, iż ubezpieczyciel ma uprawnienie do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na skutek ujawnienia, że ubezpieczający wszedł w posiadanie rzeczy pochodzącej z kradzieży. Istnieje także możliwość wprowadzania takich postanowień w ogólnych warunkach ubezpieczenia np. iż ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w pojazdach pochodzących z kradzieży, jeżeli nie upłynął wymagany przez prawo okres do nabycia pojazdu w dobrej wierze. 

  Żaden z przepisów tytułu XXVII regulujących umowę ubezpieczenia nie zawiera zakazu wprowadzenia do ogólnych warunków ubezpieczenia postanowień określających przypadki, w których następuje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile wyłączenia te nie pozostają w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT