Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 25 marca 2004 roku, sygn. akt II Ca 189/04, niepublikowany

  Racją istnienia instytucji przedawnienia jest jego funkcja gwarancyjna - przedawnienie stabilizuje stosunki prawne i gwarantuje ich pewność poprzez wykluczenie z obrotu roszczeń nie realizowanych przez określony czas. Dopuszczenie bowiem do możliwości realizowania roszczeń bez jakiegokolwiek ograniczenia temporalnego doprowadziłoby do sytuacji, w której strony pozostawałyby przez lata w niepewności co do swojej sytuacji prawnej. Przedawnienie gwarantuje, iż dłużnik przedawnionego roszczenia nie będzie musiał spełniać. Gwarancja ta nie jest bezwzględna, gdyż sąd może nie uwzględnić przedawnienia jeżeli uzna zarzut ten za czynienie z przysługującego dłużnikowi prawa użytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 kc.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 roku, sygn. akt II C 84/08, niepublikowany

  Zgodnie z art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powód zaprzeczył twierdzeniom pozwanego, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą tętnic i żył upośledzających krążenie. Na pozwanym zatem ciążył obowiązek wykazania, że schorzenie rozpoznane u ubezpieczone mieściło się w tej kategorii.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 11 grudnia 2008 roku, sygn. akt II Ca 533/08, niepublikowany

  Stosownie do art. 819 § 1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 k.c.). W niniejszej sprawie roszczenie powoda stało się wymagalne w chwili wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a więc w dniu 5 czerwca 2003 r., kiedy to samochód powoda został skradziony. Od tej daty rozpoczął się bieg przedawnienia roszczenia przeciwko pozwanemu o zapłatę świadczenia należnego z tytułu zawartej umowy auto-casco.

  Zgodnie z art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. W rozpatrywanej sprawie zgłoszenie przez powoda pozwanemu zakładowi ubezpieczeń roszczenia przerwało bieg przedawnienia i bieg ten rozpoczął się na nowo od dnia otrzymania przez powoda pisma pozwanej z dnia 26 lipca 2004 r., w którym to piśmie pozwana ostatecznie odmówiła wypłaty odszkodowania. Biorąc pod uwagę datę pisma, powód musiał je otrzymać nie później niż w sierpniu 2004 r. Trzyletni termin przedawnienia z art. 819 § 1 k.c. upłynął więc najpóźniej z końcem sierpnia 2007 r. Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony dopiero 3 stycznia 2008 r., a więc po upływie trzyletniego terminu przedawnienia. Roszczenie powoda o wypłacenie mu odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu przedawniło się i w dacie wniesienia pozwu do sądu było ono już przedawnione.


 • Wyrok SN z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt II CKN 975/00,niepublikowany

  W przepisach art. 805 § 2 ust. 2 i art. 819 § 2 k.c. świadczenie zakładu ubezpieczeń, z punktu widzenia wymagalności określającej początek biegu przedawnienia roszczenia, zostało ujęte całościowo jako kwota przypadająca do zapłaty w ciągu pewnego okresu, a nie jako wielość świadczeń periodycznych.


 • Wyrok z dnia 14 lipca 1976 r. Sąd Najwyższy I CR 241/76 OSP 1977/7/133
  Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o zajściu wypadku dokonane przez ubezpieczającego zgodnie z § 16 ust. 1 lit. b) ogólnych warunków ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem roszczenia o świadczenia przez ubezpieczonego i nie przerywa ono biegu przedawnienia z art. 819 § 1 k.c. Za zgłoszenie roszczenia, które przerywa bieg przedawnienia (art. 819 § 2 k.c.), można uznać żądanie spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń, czyli żądanie wypłacenia należnej uprawnionemu kwoty pieniężnej, nie zaś zawiadomienie o zajściu nieszczęśliwego wypadku, nakładającego na zakład ubezpieczeń obowiązek świadczenia.

 • Wyrok z dnia 24 stycznia 2001 r. Sąd Najwyższy V CKN 189/00 OSNC 2001/7-8/115, Biul.SN 2001/4/16, Pr.Gosp. 2001/9/13, M.Prawn. 2001/10/547
  Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za skutki nieszczęśliwego wypadku, objęte ubezpieczeniem na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ogłoszonych zarządzeniem Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zbioru taryf składek za to ubezpieczenie (M.P. Nr 7, poz. 53), które ujawniły się po upływie 24 miesięcy od dnia tego wypadku.

 • Wyrok z dnia 23 listopada 2004 r. sąd apelacyjny w Warszawie I ACa 198/04 Apel.-W-wa 2005/4/31, Wokanda 2006/2/37
  Pozew zawierający świadome ograniczenie żądania nie przerywa biegu przedawnienia co do tej części roszczenia w znaczeniu materialnoprawnym, która pozostała poza żądaniem tego pozwu.

 • Wyrok z dnia 21 października 2004 r. sąd apelacyjny w Poznaniu I ACa 305/04 Wokanda 2006/1/35
  Przepis § 4 art. 819 k.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do § 2 art. 819 k.c., w którym wskazano ogólną regułę od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia o świadczenie od zakładu ubezpieczeń.

  Podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia nie można uznać za nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. w sytuacji, gdy zainteresowany został pouczony w stosownym czasie o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT