Przedawnienie roszczenia w ubezpieczeniach OC

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2009 r., sygn akt. V CSK 444/08, opubl. Lex nr 627255

  Art. 819 § 4 k.c. rozróżnia materialną czynność, jaką jest zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń roszczenia, od czynności faktycznej jaką jest zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Dokonanie tej drugiej czynności także przerywa bieg przedawnienia roszczeń wynikających ze zgłoszonego zdarzenia.

  Odpowiedzialność przedsiębiorstw, które posługują się pojazdami mechanicznymi jako środkami transportu, jest oparta na art. 435 w zw. z art. 436 k.c. Artykuł 435 k.c. dotyczy bowiem wyłącznie przedsiębiorstw, które pełnią tyko funkcję komunikacyjną. Najem samochodu nie uzasadnia zastosowania art. 436 k.c. zdanie drugie.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2006 r., sygn. akt II CSK 123/05, opubl. M.Prawn. 2006/7/345

  Przytoczony art. 819 § 3 k.c. związany z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej reguluje wyłącznie przedawnienie roszczeń poszkodowanego skierowanych bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, który odpowiada za ubezpieczonego sprawcę. O istnieniu takiego roszczenia, określanego jako actio directa, przesądza od 1 stycznia 2004 r. treść art. 822 § 4 k.c., a wcześniej znajdowało ono oparcie w treści art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.). Przepis art. 819 § 3 k.c. nie ma natomiast zastosowania, gdy sam ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej dochodzi świadczenia od zakładu ubezpieczeń. Art. 822 § 2 k.c., jak i pokrywający się z jego treścią poprzednio obowiązujący art. 822 k.c., nie ograniczają podmiotowego zakresu uprawnionych do otrzymania od ubezpieczyciela zapłaty jedynie do kręgu osób trzecich, z pominięciem ubezpieczającego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2003 r., sygn. akt IV CK 116/02, nie publ.). Dlatego roszczenie ubezpieczonej powodowej spółki, którego normatywną podstawą jest art. 805 i 822 § 1 k.c., nie jest roszczeniem regresowym, ale roszczeniem o świadczenie od zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 819 § 2 k.c., którego bieg trzyletniego terminu przedawnienia z art. 819 § 1 k.c. rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r., III CSK 372/03, nie publ. oraz z dnia 24 listopada 1970 r., II CR 679/70, OSNCP 1971, z 7-8, poz. 135).


 • Uchwała z dnia 10 listopada 2005 r. Sąd Najwyższy III CZP 83/05 OSNC 2006/9/147, Biul.SN 2005/11/6, Prok.i Pr. 2006/7-8/43
  Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, oparte na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT