Actio directa

 • Uchwała z dnia 24 stycznia 1972 r. Sąd Najwyższy III CZP 74/71 OSNC 1972/7-8/122
  Poszkodowany nie jest uprawniony na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej innej osoby do dochodzenia przed sądem roszczeń od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

 • Wyrok z dnia 4 października 1965 r. Sąd Najwyższy II CR 296/65 OSNC 1966/6/97
  Wskutek obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych przysługuje uprawnionemu do odszkodowania roszczenie nie tylko przeciwko posiadaczowi lub upoważnionemu przez niego kierowcy pojazdu mechanicznego, ale także przeciwko Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń. Uprawniony do odszkodowania może dochodzić swego roszczenia przeciwko wymienionym osobom na drodze sądowej, bez konieczności uprzedniego wyczerpania drogi pozasądowej.

 • Wyrok z dnia 18 lutego 1975 r. Sąd Najwyższy I CR 880/74 OSP 1976/10/181
  Z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 822 k.c.) nie wynikają dla poszkodowanego żadne uprawnienia w stosunku do żadnej ze stron umowy ubezpieczenia, stąd też PZU nie jest w sprawie o odszkodowanie dochodzone od osób odpowiedzialnych za szkodę biernie legitymowany.

 • Wyrok z dnia 4 kwietnia 1978 r. Sąd Najwyższy II CR 71/78 OSP 1980/1/2
  W sprawie przeciwko Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń o świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i kierowców pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów, nie zapozwanego kierowcę pojazdu mechanicznego, którego wyrok dotyczyć ma niepodzielnie z pozwanym Zakładem (art. 73 § 2 k.p.c.), sąd może przesłuchać w trybie przewidzianym dla prowadzenia dowodu z przesłuchania stron (art. 299 i nast. k.p.c.).

 • Uchwała z dnia 6 września 1994 r. Sąd Najwyższy III CZP 115/94 OSNC 1995/2/27
  W postępowaniu o naprawienie szkody, wszczętym przeciwko osobie objętej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników, zachodzi współuczestnictwo konieczne ubezpieczyciela (§ 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - Dz. U. Nr 89, poz. 526).

 • Uchwała z dnia 25 marca 1994 r. Sąd Najwyższy III CZP 5/94 OSNC 1994/7-8/145
  W sytuacji, gdy wypadek przy pracy był jednocześnie wypadkiem powodującym szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, objętą ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i kierowców tych pojazdów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 100 ze zm.), zakładowi pracy, który wypłacił poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie stosownie do art. 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), nie przysługuje roszczenie do zakładu ubezpieczeń o zwrot równowartości spełnionego świadczenia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT