Ubezpieczenie OC przewoźnika

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 roku, sygn. akt XVI GC 298/06, niepublikowany

  Odpowiedzialność przewoźnika oparta jest na zasadzie ryzyka - art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, co oznacza, że zajście zdarzenia określonego w tym przepisie rodzi obowiązek naprawy powstałej w wyniku tego zdarzenia szkody. I tak, wśród zdarzeń przewidzianych w tym przepisie przewidziano utratę przez przewoźnika przesyłki w okresie od przyjęcie do wydania tej przesyłki przez przewoźnika.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 roku, sygn. akt XVI GC 992/06, niepublikowany

  W sprawie nie spornym jest fakt zawarcia pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, jak również nie spornym jest fakt powstania szkody przez utratę przesyłki powierzonej do przewozu.

  Ubezpieczyciel w odpowiedzi na pozew i w toku sporu zarzucał natomiast powodowi winę w wyborze przewoźnika, co według niego skutkowało zwolnieniem się ubezpieczyciela od odpowiedzialności na podstawie § 4 zawartej pomiędzy stronami umowy.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nakłada na ubezpieczyciela obowiązek wyrównania szkody w razie nastąpienia określonego w umowie wypadku.

  Przesłanką powstania obowiązku świadczenia przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 822 § 1 kc) jest stan odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego (ubezpieczonego) za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, a nie fakt uprzedniego jej naprawienia przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) (wyrok SN z dnia 2004.02.12 V CK 187/03 Wokanda 2004/7-8/15)

  Normatywna podstawa tej odpowiedzialności tkwi zatem w przepisie art. 805 i następnych Kodeksu cywilnego i w tym wyraża się sens ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu (ubezpieczonemu), inaczej niż to się dzieje w przypadku stosowania art. 518 kc (wyrok SN z dnia 2004.09.15   III CK 372/03 LEX nr 146326).


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku, sygn. akt XVI GC 357/07, niepublikowany

  Powyższe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia jak i polisy ubezpieczeniowej wskazują wprost, iż pozwana jest podmiotem trzecim zarówno w stosunku do ubezpieczającego, ubezpieczonego (powódki) jak i ubezpieczyciela W. S. A. V.  W ramach pełnomocnictwa maklerskiego L. A. M. mógł działać w imieniu ubezpieczyciela, ale nie mógł stać się podmiotem odpowiedzialnym za spełnienie świadczenia należnego z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego (...).

  Wskazane w pozwie strony procesu zamieszkują (mają siedziby) w różnych państwach, które to należą do Unii Europejskiej, w zakresie jurysdykcji znalazło zastosowanie rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z w/w rozporządzenia podstawą jurysdykcji jest łącznik miejsca zamieszkania pozwanego lub jego siedziba, a odstępstwa od tej zasady przewidziane w art. 5-7 rozporządzenia uzupełnione są postanowieniami Sekcja 3 dotyczącej jurysdykcji w sprawach dotyczących ubezpieczenia. Zgodnie z ich treścią, korespondującą z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 ze zm.) tutejszy Sąd był właściwy dla oceny żądania pozwu opartego na umowie, której stroną była Barbara Ewa K., przy uwzględnieniu, iż kradzież miała miejsce na terenie Polski.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT