Zmiana właściciela rzeczy ruchomej

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 28 stycznia 2009 roku, sygn. akt VI ACa 951/08, niepublikowany

    Zgodnie zatem z zasadami ogólnymi (wynikającymi zwłaszcza z regulacji zawartych w tytule XXVII dział I i II kodeksu cywilnego) i zapisami łączącej strony umowy powódka jako legitymowana z polisy, była zobowiązana do wykazania zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę. Fakt, że do zdarzenia doszło gdy pojazd znajdował się w użytkowaniu innej osoby (osoby, która się nim posługiwała), nie oznacza zwolnienia powódki z powinności, jakie na niej ciążą w związku ze wszczęciem postępowania mającego na celu likwidację szkody. Ewentualne niepowodzenie w przeprowadzeniu  dowodu  powstania przewidzianego w umowie wypadku obciążałoby w sposób oczywisty powódkę.


  • Uchwała z dnia 30 kwietnia 1993 r. Sąd Najwyższy III CZP 41/93 OSNC 1993/10/179
    Nabywca skradzionego samochodu, który przed nastąpieniem zdarzenia wywołującego szkodę, stał się jego posiadaczem w złej wierze i nie powiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, nie ma uprawnienia do świadczenia z umowy ubezpieczenia auto-casco.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT