Umyślne wyrządzenie szkody

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2004 r., sygn. akt II CK 144/03, OSP 2004/12/159, Wspólnota 2004/10/55

  Osoba, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w rozumieniu art. 827 § 1 k.c., to taka, której wina umyślna w wyrządzeniu szkody w mieniu ubezpieczającego może być traktowana jako własna wina kwalifikowana samego ubezpieczającego, za którego osoba ta działała nawet w następstwie faktycznego delegowania na nią obowiązków ubezpieczającego wynikających z umowy ubezpieczenia.


 • Wyrok SN z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt V CSK 303/06, niepublikowany

  Gdy chodzi o ubezpieczenie mienia, należy zawężać krąg osób, których działania lub zaniechania powodujące szkodę zwalniają zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności. Podobnie, zawężająco należy określać krąg osób, podejmujących działania „za" czy „w zastępstwie" ubezpieczającego, chodzi tu bowiem tylko o takie osoby, którym ubezpieczający w ten sposób delegował swoje obowiązki z umowy ubezpieczenia, że można przyjąć, że działają za niego (reprezentant), albo o osoby wymienione wyraźnie w umowie ubezpieczenia lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pomiędzy tymi osobami a ubezpieczającym zachodzi na tyle ścisły związek, że w istocie ochrona ubezpieczeniowa byłaby iluzoryczna, gdyby z jednej strony zakład ubezpieczeń pokrył za ubezpieczonego szkodę wyrządzoną przez reprezentanta, a z drugiej strony w ramach roszczenia zwrotnego ściągnął od tego reprezentanta zapłaconą sumę ubezpieczenia.


 • Wyrok SN z dnia 13 października 2005r., sygn. akt IV CK 181/05,niepublikowane

  Kwestie zwolnienia od odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli ubezpieczony albo osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, wyrządziła szkodę umyślnie, reguluje przepis art. 827 § 1 k.c., który w odniesieniu do umowy ubezpieczenia mienia ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia ani ogólne warunki ubezpieczenia nie mogą przewidywać szerszych wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w tym przedmiocie. Jest to także przepis wprowadzający wyjątek od zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną w ubezpieczonym mieniu i jako taki nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Innymi słowy, krąg osób, za które w myśl art. 827 § 1 k.c., ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, powinien być określany wąsko i obejmować tylko te osoby, których winę można zrównać z winą własną ubezpieczonego, co dotyczy tych osób, na które ubezpieczony delegował w taki sposób swoje obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, że można przyjąć, iż w ramach umowy ubezpieczenia działały one za niego.


 • Wyrok z dnia 20 czerwca 1969 r. Sąd Najwyższy III CRN 227/69 OSNPG 1970/2/12
  Przepis art. 827 k.c. normuje stosunek pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń, nie odnosi się zaś do osób trzecich, które jako poszkodowane mają roszczenie do ubezpieczającego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT