Co mogę zrobić, by zawarta przeze mnie umowa ubezpieczenia OC rolnika nie uległa automatycznemu wznowieniu na kolejny okres 12 miesięcy? Czy istnieją terminy, a także forma, w której muszę to zrobić?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosunku do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r., aby umowa OC rolnika nie uległa automatycznemu wznowieniu, musieliśmy powiadomić zakład ubezpieczeń o chęci rozwiązania tej umowy najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta. Pamiętać trzeba, iż aby doszło do rozwiązania umowy, zakład ubezpieczeń musi w tym terminie otrzymać na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu. Nie wystarczy zatem wysłanie listu w tym terminie, bowiem nie decyduje tu data stempla pocztowego, lecz moment otrzymania przez zakład ubezpieczeń wypowiedzenia. W konsekwencji list z wypowiedzeniem należy wysłać odpowiednio wcześniej, tak by mieć pewność, że dotrze do zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta - ryzyko niedotarcia na czas listu z wypowiedzeniem spoczywa na rolniku, który umowę wypowiada. W takiej sytuacji, aby uniknąć problemów najlepiej jest wysłać wypowiedzenie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Powyższa zasada obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r.  Dzięki zmianie przepisów, tj. w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. aby umowa nie uległa automatycznemu wznowieniu  wystarczy  najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta nadać list z wypowiedzeniem - będzie tu bowiem decydowała data stempla pocztowego. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą warto wysłać je listem poleconym, aby  w razie konieczności móc wykazać datę nadania listu, a więc fakt, iż wypowiedzenie jest skuteczne. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że możliwość ta istnieje jedynie w przypadku wysłania listu za pośrednictwem Poczty Polskiej, tj. operatora publicznego. Jeśli zaś wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora pocztowego, datą złożenia wypowiedzenia  nie będzie data stempla pocztowego lecz moment otrzymania przez zakład ubezpieczeń takiego oświadczenia.  W nowym stanie prawnym wprowadzono także zasadę, iż zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego ten agent działa. Oznacza to, iż jeśli chcemy wypowiedzieć zawartą umowę ubezpieczenia OC, aby nasze wypowiedzenie było skuteczne musimy złożyć to wypowiedzenie u agenta, który zawiera umowy na rzez tego właśnie ubezpieczyciela, u którego zawarliśmy umowę. Oznacza to, że jeśli złożymy wypowiedzenie u agenta, który zawiera umowy na rzecz innego zakładu ubezpieczeń, wypowiedzenie takie nie spełni swej roli i do wznowienia umowy jednak dojdzie. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu i odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie jest przy tym istotne, czy oświadczenie jest składane agentowi, który uczestniczył w zawieraniu danej umowy ubezpieczenia, czy też innemu agentowi danego zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT