Czy po wypłacie odszkodowania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania do nieubezpieczonego sprawcy szkody lub rolnika?

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika obowiązani są do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia, a w stosunku do postępowań rozpoczętych przez UFG po 10 lutego 2012 r. także poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Roszczenia Funduszu ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia świadczenia przez Fundusz.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT