Czy są przypadki, w których nie nastąpi automatyczne wznowienie umowy ubezpieczenia OC rolnika pomimo iż nie złożyłem wypowiedzenia tej umowy?

Od zasady automatyzmu istnieją pewne odstępstwa. Pomimo iż nie złożyliśmy wypowiedzenia umowy, do zawarcia kolejnej umowy nie dojdzie w następujących przypadkach:

1)   nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy  

2) w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników 

3)  w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego

Dodatkowo, w stosunku do umów  zawartych od dnia 11 lutego 2012 r., do automatycznego wznowienia umowy po upływie kresu 12 miesięcy, na jaki umowa ta została zawarta nie dojdzie także w przypadku:

4)  sprzedaży gospodarstwa

5)  odziedziczenia gospodarstwa

Dlatego też, w przypadku braku automatycznego zawarcia kolejnej umowy należy pamiętać o konieczności zawarcia umowy, aby uniknąć problemów związanych z brakiem ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż o ile w starym stanie prawnym po sprzedaży gospodarstwa umowa ulegała wznowieniu na następny okres 12 miesięcy, o tyle w nowym stanie prawnym, a więc w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r.,  mechanizm ten nie funkcjonuje. Dlatego też,  w przypadku sprzedaży gospodarstwa, lub jego odziedziczenia, nowy właściciel gospodarstwa musi pamiętać o zawarciu nowej umowy OC rolnika, gdyż umowa ubezpieczenia OC przejęta wraz z gospodarstwem (zawarta przez poprzedniego właściciela gospodarstwa)  po upływie okresu 12 miesięcy na jaki została  zawarta  nie ulegnie automatycznemu wznowieniu.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT