Czy w przypadku sprzedaży, darowania czy odziedziczenia gospodarstwa należy o tym fakcie powiadomić zakład ubezpieczeń?

W przypadku sprzedaży lub darowania gospodarstwa, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego posiadacza tego gospodarstwa. Następuje to również w przypadku odziedziczenia gospodarstwa. Dotychczasowy właściciel ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia gospodarstwa a także przekazać zakładowi ubezpieczeń dane osoby obejmującej gospodarstwo w posiadanie w ciągu 14 dni od dnia zmiany posiadania tego gospodarstwa.  W przypadku odziedziczenia gospodarstwa obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie, która obejmuje gospodarstwo w posiadanie. Nowy posiadacz gospodarstwa musi przekazać zakładowi ubezpieczeń imię i nazwisko nowego właściciela gospodarstwa, a także jego numer PESEL o ile został nadany.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT