Czy w ubezpieczeniu OC rolnika istnieje górna kwotowa granica odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ?

Każdy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko do pewnej kwoty - jest to wskazana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych minimalna suma gwarancyjna, przy czym rolnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na wyższą sumę. Wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń powoduje, iż w przypadku, gdy szkody przewyższają przyjęta w umowie sumę gwarancyjną,  poszkodowany będzie musiał dochodzić roszczeń o odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy szkody.  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W chwili obecnej, w odniesieniu do umów, które zostały zawarte począwszy od dnia 11 czerwca 2012 r. suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

a)      w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

b)      w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Suma gwarancyjna przeliczana jest  na złote przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT