Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez rolnika w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody?

W przypadku gdy odpowiedzialny za szkodę rolnik podjął działania zapobiegające zwiększeniu się szkody, wówczas w granicach sumy gwarancyjnej posiadanej przez rolnika umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić rolnikowi te koszty. Warunkiem jest jednak, by koszty te były uzasadnione okolicznościami zdarzenia.  Zakład ubezpieczeń winien zwrócić rolnikowi poniesione przez niego koszty niezależnie od tego czy podjęte przez rolnika działania w rezultacie okazały się skuteczne. Rozstrzygające jest tutaj bowiem, czy działania te były uzasadnione okolicznościami zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT