Czy zakład ubezpieczeń może żądać dopłaty składki już po zawarciu umowy?

Nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wchodząca w życie w dniu 11 lutego 2011 r. i mająca zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty, dodała do treści ustawy regulujący tę kwestię przepis art. 8a.  Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego, i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. Powyższy przepis ma zastosowanie np. wówczas, gdy deklaracja ubezpieczającego o wysokości posiadanych zniżek lub liczby szkód mających miejsce w poprzednich latach, okazała się niezgodna ze stanem faktycznym. Biorąc pod uwagę wprowadzoną regulację, zawierając umowę, a nie chcąc narazić się na żądanie podwyższenia składki oraz nieprzyjemności z tym związane, należy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą przekazać prawdziwe informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i związanych z nim uprawnień do zniżek. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania stawiane przez zakład ubezpieczeń rolnikowi przy zawieraniu umowy, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT