Czy zakład ubezpieczeń może żądać od rolnika zwrotu wypłaconego odszkodowania? Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Jeśli posiadacz gospodarstwa rolnego zawarł umowę ubezpieczenia OC rolnika, w przypadku wystąpienia szkody, zakład ubezpieczeń będzie musiał wypłacić odszkodowanie. W pewnych jednak przypadkach sprawca szkody nie będzie zwolniony z osobistego pokrycia strat poniesionych przez poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń, wypełniając zobowiązanie wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC rolnika wypłaci wprawdzie osobie poszkodowanej odszkodowanie, jednak będzie mu przysługiwało żądanie od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania - jest to tzw. roszczenie zwrotne (regres). Wysokość tego roszczenia odpowiada wysokości wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Istnieje kilka przypadków, w których  pomimo, iż rolnik posiadał polisę OC,  ubezpieczyciel zażąda od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje bowiem określone ustawowo uprawnienie do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC rolników odszkodowania, jeżeli wyrządził on szkodę:

a)       umyślnie,

b)       w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

c)      w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT