Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika?

Rolnik, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie będzie zobowiązany do wniesienia na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego opłaty w wysokości równowartości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku. W roku 2012 wynagrodzenie to wynosi 1.500 zł. Trzeba również pamiętać, iż w przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez rolnika nieubezpieczonego, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, lecz będzie dochodził od rolnika zwrotu wypłaconego odszkodowania, które może okazać się bardzo wysokie i wyjątkowo niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową rolnika w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT