Jakie są skutki niedopełnienia przez osoby uczestniczące w zdarzeniu powyższych obowiązków?

Spełnienie nałożonych na uczestników zdarzenia obowiązków związanych z powstaniem szkody jest bardzo istotne, dlatego też przepisy przewidują pewne sankcje za niedopełnienie tych obowiązków.  Sankcje te dotyczą zarówno poszkodowanego jak i sprawcy zdarzenia jednak można je zastosować wyłącznie wówczas, gdy przyczyną niedopełnienia wymaganych ustawą obowiązków jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo i niewypełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody bądź też na zwiększenie rozmiarów tej szkody.  W przypadku, gdy powyższych obowiązków nie dopełni sprawca szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od niego zwrotu części wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Jeśli zaś obowiązków nie dopełni osoba poszkodowana, zakład ubezpieczeń może  ograniczyć wypłacane jej  odszkodowanie. Ciężar udowodnienia faktu, że przyczyną niewypełnienia przewidzianych ustawą obowiązków była wina umyślna lub rażące niedbalstwo, jak również tego że miało to wpływ na ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Warto także pamiętać, iż przepisy nie definiują bezpośrednio pojęcia „rażące niedbalstwo", dlatego przyjąć należy definicję przyjmowaną  przez sądy.  Rażące niedbalstwo jest rozumiane jako niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji, zatem zachodzi tylko wtedy, gdy stopień naganności postępowania drastycznie odbiega od modelu właściwego w danych warunkach zachowania się. Ewentualne wystąpienie rażącego niedbalstwa jest zawsze kwestią ocenną i należy je zawsze rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego przypadku. 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT