Jestem właścicielem obszaru, na który składają się użytki rolne o powierzchni 0,8 ha oraz las o powierzchni 2 ha. Czy musze zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolnika i umowę ubezpieczenia budynków rolniczych?

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym (odrębnie uregulowany jest przypadek prowadzenia produkcji rolnej, stanowiącej dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z definicji tej wynika, iż ustalając, czy dany obszar jest gospodarstwem rolnym należy wziąć pod uwagę tylko grunty stanowiące użytki rolne, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Grunty leśne zaś nie są użytkami rolnymi i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem leśnym na podstawie wykazania ich oddzielnie jako  lasy w ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji, jeśli grunty sklasyfikowane jako użytki rolne będące w posiadaniu osoby fizycznej nie przekraczają łącznie 1 hektara, obszar ten w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest uznany za gospodarstwo rolne, co automatycznie oznacza, iż osoba fizyczna będąca w posiadaniu tego obszaru nie jest uważana za rolnika i nie musi zawierać ani umowy ubezpieczenia OC rolnika, ani też umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Niejednokrotnie na gospodarstwo należące do rolnika składa się kilka oddzielnych obszarów, np. łąka jest oddalona od części gospodarstwa, w której znajdują się zabudowania. Dlatego też ustawodawca wprowadził obowiązek sumowania obszarów użytków rolnych należących do rolnika, niezależnie od tego jak są od siebie oddalone, traktując je łącznie jako gospodarstwo rolne. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której w posiadaniu rolnika jest kilka oddzielnych obszarów stanowiących użytki rolne, ale  żaden z nich nie przekracza 1 ha, zatem rolnik byłby wówczas zwolniony z obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia OC i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Takie rozwiązanie byłoby jednak sprzeczne z celem ustawodawcy, który wprowadził obowiązkowe ubezpieczenia rolne dla pewnej grupy osób fizycznych, w których posiadaniu są użytki rolne.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT