Kto ma prawo kontrolować spełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika?

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, m.in. ubezpieczenia OC rolnika, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione.  W przypadku ubezpieczenia OC rolnika, do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zobowiązanym do przeprowadzenia kontroli jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, uprawnionymi zaś starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT