Nie dopełniłem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył na mnie opłatę. Kiedy przedawnia się roszczenie Funduszu o zapłatę?

Jak każde roszczenie majątkowe, roszczenie Funduszu o uiszczenie opłaty z tytułu niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ulega przedawnieniu.  Ulega ono przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Są jednak sytuacje, które przedłużają ten termin. Bieg przedawnienia jest bowiem przerywany przez:

1) każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty,

2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty (np. przyznanie się, że nie spełniliśmy tego obowiązku),

3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia,

4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT