Poniosłem szkodę wyrządzoną przez rolnika jednak rolnik nie posiadał ważnej polisy OC. Czy jest jakaś instytucja, od której mogę dochodzić wypłaty odszkodowania?

W przypadku, gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można dochodzić odszkodowania zarówno za szkodę na osobie, jak i na mieniu, zatem będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.  Poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do Funduszu za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i niezwłocznego przesłania zebranej dokumentacji do Funduszu, o czym musi powiadomić osobę zgłaszającą roszczenie. 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT