Słyszałem, że zawarta przeze mnie umowa ubezpieczenia OC rolnika jest automatycznie wznawiana na następny okres 12 miesięcy, tj. podlega klauzuli prolongacyjnej. Czym jest „automatyczne zawarcie kolejnej umowy” w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolnika?

Każde ubezpieczenie obowiązkowe zawarte na okres 12 miesięcy najczęściej podlega tzw. automatyzmowi, zwanemu inaczej klauzulą prolongacyjną. Oznacza to, że po upływie tego okresu automatycznie, z mocy samego prawa, dochodzi do zawarcia kolejnej umowy, na kolejne 12 miesięcy. Mechanizm ten jest niezależny od woli rolnika, tj. nie wymaga jakiegokolwiek oświadczenia rolnika o chęci kontynuowania posiadanego ubezpieczenia. W konsekwencji rolnik nie musi pamiętać o konieczności zawarcia kolejnej umowy, gdyż zawierana jest ona automatycznie, tj. z mocy prawa.  Klauzula prolongacyjna dotycząca ubezpieczenia OC rolnika zawarta jest w art. 46 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których automatyczne wznowienie umowy ubezpieczenia OC rolnika na następny okres 12 miesięcy nie nastąpi. Są to zarówno przypadki zależne od posiadacza gospodarstwa, tj. wypowiedzenie umowy, jak i takie, w których brak automatyzmu nie zależy od woli ubezpieczającego. Do tych ostatnich przypadków należy nieopłacenie przez rolnika w całości składki za miniony okres 12 miesięcy, upadłość zakładu ubezpieczeń, cofnięcie zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na prowadzenie działalności, jak również zarządzenie likwidacji zakładu ubezpieczeń. W odniesieniu do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r., do wznowienia umowy nie dojdzie także w przypadku sprzedaży lub dziedziczenia gospodarstwa. Wówczas przejęta wraz z gospodarstwem polisa nie podlega klauzuli prolongacyjnej.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT