Sprzedałem gospodarstwo, lecz ubezpieczenie OC nie było przeze mnie w pełni opłacone. Kto w takiej sytuacji będzie musiał zapłacić składkę?

Zdarza się, iż „przejęta" wraz z gospodarstwem umowa ubezpieczenia OC nie jest w pełni opłacona. Wówczas właściciel gospodarstwa rolnego, który przeniósł prawo własności tego gospodarstwa na inną osobę ponosi wraz z nabywcą gospodarstwa tzw. solidarną odpowiedzialność za zapłacenie składki. Solidarność oznacza, iż zakład ubezpieczeń może dochodzić zapłacenia składki zarówno od zbywcy gospodarstwa, jak i jego nowego właściciela, przy czym zapłacenie składki przez którąś z tych osób powoduje zwolnienie  drugiej osoby z obowiązku zapłaty. W przypadku odpowiedzialności solidarnej zakład ubezpieczeń decyduje, do którego z właścicieli gospodarstwa - poprzedniego czy obecnego - kieruje żądanie zapłacenia składki. Odpowiedzialność solidarna dotychczasowego i nowego posiadacza gospodarstwa obejmuje jednak wyłącznie tę część składki, która dotyczy okresu od dnia, w którym nowy właściciel objął gospodarstwo, do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie posiadacza tego gospodarstwa. W interesie więc dotychczasowego posiadacza gospodarstwa rolnego jest jak najszybsze powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia gospodarstwa - pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dotychczasowy posiadacz gospodarstwa będzie zobowiązany do zapłacenia składki, pomimo iż nie jest już posiadaczem gospodarstwa. Nowy właściciel gospodarstwa ponosi wobec zakładu ubezpieczeń odpowiedzialność za zapłacenie składki należnej za okres od dnia, w którym objął to gospodarstwo w posiadanie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT