Sprzedałem gospodarstwo rolne. Co się dzieje z zawartą przeze mnie umową ubezpieczenia OC rolnika? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji zawartej przeze mnie umowy?

W przypadku zbycia gospodarstwa, na nowego właściciela tego gospodarstwa przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela, przy czym  poprzedni właściciel musi przekazać nowemu właścicielowi polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia. Oznacza to, że nowy posiadacz gospodarstwa posiada ochronę w takim samym zakresie, w jakim miał ją zbywca gospodarstwa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ustalony przepisami prawa i niezależnie od zmiany posiadacza gospodarstwa się nie zmienia. Nowy właściciel może ubezpieczenie kontynuować lub z niego zrezygnować. W stosunku do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r. przejęta przez nabywcę gospodarstwa umowa ubezpieczenia OC po upływie okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta podlegała automatyzmowi, tj. wznawiała się na następny okres 12 miesięcy (pod warunkiem, że   składka za przejęte ubezpieczenie była w całości opłacona). Dlatego też, chcąc zrezygnować z przejętego ubezpieczenia, należało tę umowę wypowiedzieć.  Można to było zrobić w ciągu 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa w posiadanie i wówczas umowa ulegała rozwiązaniu z upływem tego okresu. Można było również wypowiedzieć umowę już po tym terminie 30 dni - wówczas umowa ulegała rozwiązaniu z końcem okresu 12 miesięcy, na który została przez poprzedniego właściciela gospodarstwa zawarta. W konsekwencji, jeśli  nowy właściciel w ogóle nie wypowiedział przejętej umowy, dochodziło do automatycznego zawarcia kolejnej umowy, na kolejne 12 miesięcy. W nowym stanie prawnym, tj. w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. przejęta umowa nie ulega wznowieniu po upływie okresu 12 miesięcy, dlatego też  pamiętać trzeba o konieczności zawarcia umowy najpóźniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej  wynikającej z tej umowy. Istnieje także możliwość wcześniejszej rezygnacji z przejętego wraz z gospodarstwem ubezpieczenia - można to zrobić w każdej chwili i umowa zostanie rozwiązania z momentem jej wypowiedzenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT