W jakich jeszcze przypadkach przysługuje mi zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z zawartej przeze mnie umowy ubezpieczenia OC rolników?

Zgodnie z przepisami zakładowi ubezpieczeń należy się składka wyłącznie za okres, w którym świadczy ochronę ubezpieczeniową. Dlatego też, w każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia OC rolnika, część składki przypadająca na niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej winna być posiadaczowi gospodarstwa zwrócona.  Część składki należna zakładowi ubezpieczeń za okres do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi, jako że zakład ubezpieczeń przez ten czas świadczył ochronę ubezpieczeniową. Obowiązek zwrotu składki ma miejsce w kilku przypadkach, tj. wówczas gdy:

a) posiadacz gospodarstwa w ciągu 30 dni odstąpi od umowy ubezpieczenia OC rolnika zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu lub internetu - umowa ulegnie rozwiązaniu, a posiadaczowi gospodarstwa będzie przysługiwał zwrot zapłaconej składki, z zastrzeżeniem jednak, iż zwrot nie obejmie okresu, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej, a więc za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

b) posiadacz gospodarstwa, który do tej pory był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika,  obowiązku takiego już nie ma, gdyż zmienił się stan prawny lub faktyczny, co spowodowało, iż rolnik nie będzie już podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym, albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny (np. prowadzenie pasieki, wylęgarni drobiu, czy upraw szklarniowych). Zwrot składki będzie obejmował wyłącznie okres, w którym zakład ubezpieczeń już nie udziela ochrony ubezpieczeniowej, a więc okres po rozwiązaniu się umowy.

c) posiadacz gospodarstwa, który do tej pory był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika,  obowiązku takiego już nie ma, gdyż użytki i grunty, w których posiadaniu jest rolnik, stracą status gospodarstwa rolnego. Ma to miejsce wówczas, gdy zmniejszy się obszar gospodarstwa i nie przekracza już on 1 hektara. Zwrot składki będzie obejmował wyłącznie okres, w którym zakład ubezpieczeń już nie udziela ochrony ubezpieczeniowej, a więc okres po rozwiązaniu się umowy.

d) jeśli posiadacz gospodarstwa posiada w tym samym czasie, w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń umowę ubezpieczenie OC rolnika, i wypowie umowę wznowioną automatycznie, do czego ma prawo w odniesieniu do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r.  - wówczas za niewykorzystany okres ubezpieczenia umowy, która została wypowiedziana, posiadaczowi gospodarstwa przysługuje zwrot składki. Ponieważ możliwość wypowiedzenia dotyczy wyłącznie umów wznowionych automatycznie, zatem w przypadku gdy składka za tę umowę nie została jeszcze opłacona, posiadacz gospodarstwa będzie musiał zapłacić składkę za okres do momentu rozwiązania się umowy. Pamiętać bowiem trzeba, iż w przypadku automatycznego wznowienia się umowy na kolejny okres 12 miesięcy, pomimo nieopłacenia składki, zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, za co należy uiścić odpowiednią składkę, a w przypadku wypowiedzenia umowy - jej część.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT